EST3010 – Tverrestetisk prosjektarbeid

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et prosjektarbeid med tverrestetiske problemstillinger hvor minst to kunstarter, estetiske uttrykksformer eller medier er involvert. Dette kan være problemstillinger som går på tvers av etablerte estetiske fagområder (som for eksempel litteraturvitenskap og kunsthistorie) eller som innad på et fagfelt innebærer et estetisk orientert komparativt prosjekt (om for eksempel maleri og arkitektur, film og fjernsyn eller litteratur og dataspill). Du er også ansvarlig for aktivt kildesøk og litteraturgjennomgang.

Hva lærer du?

Emnet gir fordypet innsikt i estetisk analyse av tverrfaglig eller på annen måte komparativ karakter. Du trenes både i å jobbe selvstendig og i samarbeid med andre innenfor et prosjektarbeid. Emnet fokuserer på å øve opp kunnskaper og ferdigheter som du vil trenge i masterstudier og i arbeidslivet.

Når du har gjennomført dette emnet skal du kunne:

  • Planlegge og gjennomføre et konkret tverrestetisk analyseprosjekt
  • Søke deg fram til og kritisk vurdere relevant faglitteratur og kilder
  • Bruke selvvalgte kilder i eget prosjektarbeid
  • Gi skriftlig og muntlig faglig tilbakemelding på andres prosjekter

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er bare åpent for studenter med opptak på bachelorprogrammet i estetiske studier eller som tar 40-gruppe i estetikk.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Bygger på EST1000 og EST2000.

Undervisning

Undervisningen er obligatorisk og består av seminarer, gruppeveiledning og kildekurs på Universitetsbiblioteket. Du skal arbeide med prosjektet enten individuelt eller som gruppeprosjekt. Du utvikler selv tema og problemstilling, skriver litteraturgjennomgang for det aktuelle emnet/området, og setter opp et selvvalgt pensum på 800-1000 sider faglitteratur (analysemateriale/verk kommer i tillegg til dette sideantallet).
Til undervisningen må du forberede små oppgaver, tekstutkast og tilbakemelding på andre studenters arbeider. Se timeplanen og informasjon i Canvas for aktiviteter og frister. Faglærer gir gruppeveiledning gjennom hele prosessen.

Emnet har obligatoriske aktiviteter og arbeidskrav. For å kunne gå opp til eksamen må du:

  • Delta på minst 75% av undervisningen og veiledningen
  • Delta på kildekurset
  • Skrive og få godkjent en litteraturgjennomgang
  • Levere og få godkjent semesteroppgavens tema med problemstilling og pensumliste

Den obligatoriske innleveringen er kun gyldig i ett semester.

Informasjon om gruppeveiledningen:

I fellessamlingene i første halvdel av emnet følger du undervisningen til emnet, og deltar på alle fire fellessamlinger. For gruppeveiledningen i andre halvdel vil du bli tildelt en gruppe og spesifikke datoer for hvilke gruppeveiledninger du skal delta på. Oversikt over gruppeveiledningene vil være tilgjengelig rundt semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter og fravær

Det er studentens eget ansvar å ha oversikt over obligatoriske aktiviteter, og overholde oppmøtekrav og frister. Alle må gjøre seg kjent med regler for obligatoriske aktiviteter på HF. Dersom du blir syk eller har en annen gyldig grunn til fravær fra obligatoriske aktiviteter, må du søke om fravær så snart som mulig og senest samme dag (som fraværsdagen eller innleveringsfristen). Dokumentasjon på fraværet må sendes inn til instituttet innen tre virkedager.

Eksamen

Eksamen i dette er emnet er en skriftlig semesteroppgave på 10 normalsider (á 2300 tegn uten mellomrom) for individuelle prosjekter.

Det er også mulig å skrive en gruppeoppgave. Omfanget på oppgaven vil da øke noe, avhengig av antallet studenter i gruppen.

Sensorveiledninger.finner du her

Merk at du må ha fått godkjent alle emnets obligatoriske aktiviteter før du kan fremstille deg til eksamen. Se under "undervisning" på denne siden. 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Dersom du ønsker å søke om engelsk oppgavetekst, må søknaden sendes til studieinfo@media.uio.no senest tre uker før eksamen starter.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering våren 2007

Periodisk emneevaluering våren 2009

Periodisk emneevaluering våren 2013

Periodisk emneevaluering våren 2018

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk