JOUR4690 – Masteroppgave - journalistikk

Kort om emnet

Masteroppgaven er å betrakte som en vitenskapelig undersøkelse av teoretisk eller empirisk art; den representerer et selvstendig forskningsarbeide, utført under veiledning.

Hva lærer du?

Arbeidet med masteroppgaven skal gi forskningskompetanse og innsikt i journalistiske problemstillinger og arbeidsmåter. Masteroppgaven gir studentene øvelse i å utarbeide forskningsprosjekter fra opprinnelig ide til ferdig utarbeidet forskningsrapport i form av masteroppgave. Studiene forbereder studentene til videre ph.d. utdanning.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er for studenter med opptak til Journalistikk (master - to år).

Undervisning

Veiledning av masteroppgaven er obligatorisk, og kan foregå som individuell veiledning eller som gruppeveiledning. Veileder fordeles i februar. Se retningslinjer for veiledning av masteroppgaver.

Obligatoriske samlinger (2. og 3. semester)

  • Andresemestersamling: gjennomgang og utdeling av veiledningskontrakten, arbeid knyttet til progresjon og forventninger knyttet til veiledning.
  • Tredjesemestersamlingen: gjennomgang av tema knyttet til strukturering av masteroppgaven, ulike utfordringer i forbindelse med teori, metode og analyse, og hvordan man kan håndtere mulige hindringer i arbeidsprosessen, som for eksempel demotivasjon, stress og skrivesperre.

Dato for samlingene i 2019 kommer. Det sendes ut invitasjon på e-post i forkant av samlingen. 

 

For studenter som melder seg til emnet for første gang fra og med våren 2018 (med opptak til programmet fra og med høsten 2017), og leverer masteroppgave fra og med våren 2019, er det krav om obligatorisk muntlig presentasjon av masteroppgaven.

Før muntlig vurdering kan gjennomføres, må studenten gjennomføre en obligatorisk aktivitet i form av en masteroppgavepresentasjon. Presentasjonen skal ta utgangspunkt i masteroppgaven, det vil si presentasjon av hovedfunn, presentasjon av case, metodebruk o.l., og har inntil 30 minutters varighet. Den muntlige presentasjonen er åpen for alle og holdes umiddelbart i forkant av muntlig eksaminasjon.

Studenter som startet før høsten 2017 har valgfri muntlig presentasjon av oppgaven.

Eksamen

Eksamenskommisjon består av en intern og en ekstern sensor.

Innlevering av masteroppgaven:

Masteroppgaven er et skriftlig arbeide som leveres mot slutten av siste semester av masterstudiet. Tilleggsmateriale (film e.l.) leveres i tre eksemplarer.

Frist 1. juni / 1. desember (for innlevering av den elektroniske oppgaven i DUO og oversendelse av filen til trykk)

Alt om innleveringen og frister.

Muntlig presentasjon

Før muntlig eksaminering kan gjennomføres må den muntlige presentasjonen godkjennes av eksamenskommisjonen. Presentasjonen skal ta utgangspunkt i masteroppgaven, det vil si presentasjon av hovedfunn, presentasjon av case, metodebruk o.l., og har inntil 30 minutters varighet. Den muntlige presentasjonen er offentlig og holdes umiddelbart i forkant av muntlig eksaminasjon. Muntlig presentasjon regnes som obligatorisk aktivitet, og vurderes godkjent / ikke godkjent. 

Muntlig eksamen

En muntlig eksaminasjon på inntil 1 time teller justerende i forhold til oppgaven.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Hvert semester.

Undervisningsspråk

Norsk eller engelsk.