JOUR4690 – Masteroppgave - journalistikk

Kort om emnet

Masteroppgaven er å betrakte som en vitenskapelig undersøkelse av teoretisk eller empirisk art; den representerer et selvstendig forskningsarbeide, utført under veiledning.

Hva lærer du?

Arbeidet med masteroppgaven skal gi forskningskompetanse og innsikt i journalistiske problemstillinger og arbeidsmåter. Masteroppgaven gir studentene øvelse i å utarbeide forskningsprosjekter fra opprinnelig ide til ferdig utarbeidet forskningsrapport i form av masteroppgave. Studiene forbereder studentene til videre ph.d. utdanning.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er for studenter med opptak til Journalistikk (master - to år) (under utfasing).

Undervisning

Veiledning av masteroppgaven er obligatorisk, og kan foregå som individuell veiledning eller som gruppeveiledning. Veileder fordeles i januar/februar. Se retningslinjer for veiledning av masteroppgaver.

Obligatoriske samlinger (2. og 3. semester)

  • Andresemestersamling: gjennomgang og utdeling av veiledningskontrakten, arbeid knyttet til progresjon og forventninger knyttet til veiledning.
  • Tredjesemestersamlingen: gjennomgang av tema knyttet til strukturering av masteroppgaven, ulike utfordringer i forbindelse med teori, metode og analyse, og hvordan man kan håndtere mulige hindringer i arbeidsprosessen, som for eksempel demotivasjon, stress og skrivesperre.

Dato for samlingene blir annonsert. Det sendes ut invitasjon på e-post i forkant av samlingen. 

 

Det er krav om obligatorisk muntlig presentasjon av masteroppgaven.

Før muntlig vurdering kan gjennomføres, må studenten gjennomføre en obligatorisk aktivitet i form av en masteroppgavepresentasjon. Presentasjonen skal ta utgangspunkt i masteroppgaven, det vil si presentasjon av hovedfunn, presentasjon av case, metodebruk o.l., og har inntil 30 minutters varighet. Den muntlige presentasjonen er åpen for alle og holdes umiddelbart i forkant av muntlig eksaminasjon.

Studenter som startet før høsten 2017 har valgfri muntlig presentasjon av oppgaven.

Eksamen

Eksamenskommisjon består av en intern og en ekstern sensor.

Innlevering av masteroppgaven:

Masteroppgaven er et skriftlig arbeide som leveres mot slutten av siste semester av masterstudiet. Tilleggsmateriale (film e.l.) leveres i tre eksemplarer.

Frist 1. juni / 1. desember for innlevering av den elektroniske oppgaven i DUO og i Inspera (om disse datoene faller i en helg, blir det førstkommende mandag deretter).

Alt om innleveringen og frister.

Muntlig presentasjon

Før muntlig eksaminering kan gjennomføres må den muntlige presentasjonen godkjennes av eksamenskommisjonen. Presentasjonen skal ta utgangspunkt i masteroppgaven, det vil si presentasjon av hovedfunn, presentasjon av case, metodebruk o.l., og har inntil 30 minutters varighet. Den muntlige presentasjonen er offentlig og holdes umiddelbart i forkant av muntlig eksaminasjon. Muntlig presentasjon regnes som obligatorisk aktivitet, og vurderes godkjent / ikke godkjent. 

Muntlig eksamen

En muntlig eksaminasjon på inntil 1 time teller justerende i forhold til oppgaven.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Hvert semester.

Undervisningsspråk

Norsk eller engelsk.