MUS2120 – Fra skisse til scene: låtskriving i teori og praksis

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet presenteres praktiske og teoretiske perspektiver på hvordan man lager og formidler en låt, innen et vidt spekter av populærmusikksjangere. Emnet dekker hele prosessen fra komponering, arrangering og preproduksjon via refleksjoner rundt sjanger, verdier og kulturell identitet, til identifikasjon av målgruppe og strategier for kommunikasjon med publikum. Emnet er tenkt å støtte opp under analysearbeid eller eget praktisk låtskrivings- eller produksjonsarbeid. Emnet består av forelesninger om forskjellige aspekter ved låtskriving (f. eks. form, sound og produksjon, rytme og groove, akkorder, melodikk og tekst), sjangere og musikkulturer, samt seminartimer der det arbeides med eget materiale under veiledning. Den praktiske delen av emnet skal munne ut i en låt som fremføres for et publikum på en konsert, enten arrangert av studenten selv eller av andre som studenten finner fram til. Etter konserten skal publikum gi tilbakemelding på hvordan låten og formidlingen fungerer.

 

Dette emnet er et praktisk-teoretisk emne og kan velges blant flere alternativer. Ett slikt emne er obligatorisk for bachelorstudenter i musikkvitenskap og anbefales tatt i andre semester av bachelorprogrammet.

Hva lærer du?

Etter at emnet er gjennomført, vil du:

  • ha ervervet deg ferdigheter og kunnskap innen populærmusikkanalyse og fortolkning
  • ha ervervet deg kulturanalytiske ferdigheter og kunnskap om kulturell identitet og verdier knyttet til forskjellige sjangre
  • ha ervervet deg ferdigheter og kunnskap om praktisk låtskriving og musikkformidling
  • ha bedret evne til skriftlig og muntlig framstilling
  • ha fått trening i å reflektere over eget eller andres kunstneriske arbeid

Opptak og adgangsregulering

Emnet krever opptak til bachelorprogrammet i musikkvitenskap.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

MUS1200 – Musikkbasis og enten MUS1255 – Komposisjon/arrangering 1 – pop/rock/jazz (notebasert) eller MUS1280 – Komposisjon/arrangering 1 - produksjon, eller tilsvarende fra tidligere studieordning.

Anbefalte forkunnskaper

MUS1445 – Musikkens historie 1 eller tilsvarende fra tidligere studieordning.

Undervisning

Kurset går over hele semesteret, og all undervisning er obligatorisk. Det blir gitt 12 enkelttimer med forelesninger og 12 enkelttimer med seminarundervisning. En 3-4 minutter egenkomponert låt (kreative cover-versjoner kan også aksepteres etter avtale) framføres på en konsert foran et publikum og dokumenteres i form av demo-innspilling og/eller noter. Låten og 4 kvalifiseringsoppgaver må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Eksamen består av en skriftlig arbeidsrapport på mellom 6 og 8 sider som drøfter prosessen med komponeringen og formidlingen av den framførte låten i lys av pensumlitteraturen og forelesningene. Publikums tilbakemelding på låten innarbeides i arbeidsrapporten, og selve låten, i form av notemateriale eller demoinnspilling, skal også legges ved. (Til oppgavebesvarelsen kan både instituttets utstyr og eget utstyr benyttes.) Oppgaven leveres til fastsatt frist i slutten av semesteret. Det vil bli lagt vekt på evne til å analysere og fortolke egen låt og reflektere over formidlingen av den, samt evne til å anvende innsikter fra pensumlitteraturen.


Emnets sensorveiledning finner du her.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk