Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette er et praktisk-teoretisk emne som kombinerer kunnskap om improvisasjon - basert på forskning og litteratur om fenomenet - med utøvende ferdigheter og øvingsteknikker. Improvisasjon er en sentral uttrykksform i en rekke musikalske sjangre og musikkulturer, spesielt i jazz, men også i samtidsmusikk, fri-impro, rock, blues, folkemusikk, flamenco, indisk musikk m.m. Det vil bli lagt mest vekt på jazz, men også andre sjangre (inklusive samtids-/kunstmusikk) vil bli trukket inn. Emnet inkluderer praktiske improvisasjonsøvelser og analyser. Musikk av sentrale improvisasjonsutøvere i det 20. århundre vil bli analysert. Emnet vil også trekke inn noen gjester, med høy kunstnerisk kompetanse i feltet.

Hva lærer du?

Målet for emnet er å gi forskningsbasert kunnskap om improvisasjon som fenomen, samt grunnleggende utøvende basisferdigheter innen improvisasjon.

Etter at emnet er gjennomført vil studenten:

  • ha innsikt i sjangre og kontekster hvor improvisasjon står sentralt
  • kunne improvisere i en praktisk-musikalsk sammenheng, både sjangeruavhengig og med utgangspunkt i sjanger
  • ha praktisk erfaring med improvisasjon, som grunnlag for utvikling av egen musikalsk kreativitet, gehørskompetanse og forståelse av improvisasjonens egenart og funksjon
  • kunne analysere hvordan improvisasjon uttrykker estetiske, kulturelle og sosiale verdier i ulike samfunn og delkulturer, i kombinasjon med spesifikk musikalsk lyttekunnskap
  • kunne vurdere sentrale aspekter ved improvisasjon som fenomen, historisk og i samtida, samt syntetisere sentrale spørsmål i forskningslitteraturen

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Emnet overlapper med MUS2370 Improvisasjon og skal ha 5 poengs studiepoengsreduksjon mot dette.

Undervisning

Undervisningen er delt i forelesninger og grupper, og er obligatorisk (det kreves 80% frammøte for å få gå opp til eksamen). Det gis 12 timer med forelesning organisert i 6 ganger à 2 timer, samt 6 dobbelttimer gruppeundervisning. Gruppeundervisningen vil foregå i en utøvende situasjon med instrumenter/stemme etter “learning by doing”-prinsippet.

For å kunne gå opp til skriftlig eksamen må studenten bestå en kvalifiseringsoppgave i form av en muntlig/utøvende prøve, der kandidaten viser tilstrekkelig beherskelse av teknikkene som er gjennomgått i den praktiske delen av undervisningen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

En semesteroppgave med omfang ca. 8 sider á ca 2300 tegn (mellomrom ikke medregnet). Problemstilling og tittel bestemmes i samråd med faglærer.

Emnets sensorveiledning finner du her.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Begrunnelse i dette emnet gis muntlig. Kontakt eksamen-imv@imv.uio.no innen en uke etter at karakteren er kunngjort.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av IMVs emner er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk