Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Koronaviruset: Undervisning og eksamen Høst 2020

Gjennomføring av undervisning og eksamen høsten 2020 vil påvirkes av koronasituasjonen.

Les oppdatert informasjon om undervisning og eksamen høstsemesteret 2020

Emnet vil høsten 2020 ha bokstavkarakter, A-F.

***

KRIM1500 går i dybden på fenomenet kriminalitet. Emnet presenterer kunnskap og teoriutvikling om kriminalitetsbegrepet, kriminalitetsbildet og kriminalitetsutviklingen. Utvalgte lovbruddstyper som narkotika, vold, seksuallovbrudd og økonomisk kriminalitet vil bli gjennomgått. Emnet vil også gi inngående kunnskap om kriminalstatistikkens oppbygging, og det vil bli lagt vekt på å gi studentene ferdighet i å bruke og tolke kriminalstatistikk. I tillegg gjennomgår vi andre kunnskapskilder i studiet av kriminalitetsbildet og kriminalitetsutviklingen, så som offerundersøkelser, selvrapporteringsundersøkelser samt kvalitative studier av lovbrytere og ofre.

Hva lærer du?

Studentene skal kunne gjøre rede for og diskutere rettslige, moralske og sosiale dimensjoner ved kriminalisering og kriminalitetsbegrepet.

Studentene skal ved hjelp av offisiell kriminalstatistikk kunne beskrive hovedtendensene i det registrerte kriminalitetsbildet. Studentene skal også kunne gjennomføre kildekritiske og systematiske drøftelser av kriminalitetsbildet og kriminalitetsutviklingen.

Du vil få kunnskaper om utvalgte lovbruddstyper, som narkotika, vold og økonomisk kriminalitet. I tillegg vil du få erfaring i skriftlige fremstillinger av faglige problemstillinger og resonnementer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Studenter med opptak til Kriminologi (bachelor) og Kriminologi (årsenhet) har fortrinnsrett til emnet.

Undervisning

Forelesninger. Det er skriftlige arbeidskrav i emnet (kriminalstatistikkoppgaver).

Eksamen

4 timer skoleeksamen. Obligatorisk skriftlig oppgave må være gjennomført og godkjent før du kan avlegge skoleeksamen.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensorveiledning

Institutt for kriminologi og rettssosiologi har utarbeidet en generell sensorveiledning som brukes ved vurdering i dette emnet. 

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk