KRIM2101 – Fordypningsoppgave i kriminologi

Kort om emnet

Fordypningsoppgaven er et begrenset, selvstendig forskningsarbeid, med omfang på ca. 20-30 sider. Du velger selv tema for oppgaven, og du samler selv inn materiale som du bearbeider, analyserer og drøfter med grunnlag i et eller flere teoretiske perspektiv. Fordypningsoppgaven kan basere seg på ulike typer materiale; det kan være data du samler inn gjennom intervjuer, observasjon eller du bruker foreliggende tekster som offentlige dokumenter, artikler eller innslag fra media, bilder eller andre samfunnsvitenskapelige undersøkelser. Oppgaven skal integrere tidligere ervervede kunnskaper, men det er også et krav at den bygger på vitenskapelig litteratur som studenten ikke har lagt opp som pensum tidligere. I samarbeid med veileder skal studenten utarbeide en pensumliste på 750 sider vitenskapelige tekster som er relevante for oppgavens tema. 250 av sidene skal være metoderelatert litteratur.

Hva lærer du?

Kunnskap
Emnet gir deg kunnskap om:

 •   hva det innebærer å samle inn, bearbeide og analysere et materiale i et kriminologisk perspektiv
 •  å forstå sammenhengen mellom problemstilling og valg av metode
 •  hvordan teoretiske perspektiver anvendes i fortolkning og forklaring av det materialet du har innhentet faglitteraturen om 
 • det tema du har valgt å fordype deg i
 • forskningsetiske retningslinjer som er relevante for ditt prosjekt, og eventuelt fylle ut meldeskjema til Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste dersom ditt prosjekt er meldepliktig

Ferdigheter
Du skal kunne:

 •  utvikle en faglig relevant problemstilling og avklare hva som er en hensiktsmessig metodisk framgangsmåte
 • finne fram til og nyttiggjøre deg relevante teoretiske ressurser for å belyse en kriminologisk problemstilling
 • utforme et selvstendig faglig skriftlig materiale (bacheloroppgave) og utvikle dette systematisk gjennom refleksjon og veiledning slik at det oppfyller de grunnleggende krav til vitenskapelig framstilling, argumentasjon og forskningsetikk.

Generell kompetanse
Du skal kvalifisere deg til:

 •  å planlegge og gjennomføre en selvstendig, avgrenset vitenskapelig undersøkelse
 •  å forstå forskjellene på empiriske fakta, analytiske slutninger, faglige kunnskaper og personlige meninger
 •  å forholde deg kritisk til ulike kunnskapskilder og ha evne til kritisk lesning av saksframstillinger

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak forutsetter at man har bestått emnene KRIM1000 – Innføring i kriminologi - OBS: Emnet erstattes av KRIM1100 og KRIM1500 (nedlagt), KRIM1300 – Sosial kontroll og KRIM2000 – Sentrale teoretiske perspektiver eller tilsvarende.

Overlappende emner

Kriminologi mellomfag. Studenter som har avlagt mellomfag i kriminologi får ikke uttelling i studiepoeng for dette emnet.

Undervisning

Innledningsseminarer, individuell veiledning og gruppeveiledning.

Det gis ordinært tilbud om 7 timer veiledning. Dette er inkludert gruppeveiledning. For gruppeoppgaver med to deltakere gis det tilbud om 12 timers veiledning, for gruppeoppgaver med tre deltakere gis det tilbud om 15 timers veiledning (jf. Reglement for fordypningsoppgaven)

Studentene leverer en prosjektbeskrivelse i begynnelsen av semesteret. Frist for innleveringen oppgis på semestersiden. Studenter som ikke leverer prosjektbeskrivelse innen fristen vil ikke bli tildelt veileder.

For å motta veiledning må studenten ha studierett og undervisningsrett og ha bekreftet utdanningsplan som inkluderer fordypningsoppgave i det aktuelle semesteret. Veiledningskvoten kan bare benyttes en gang i løpet av studiet.

Siste frist for innlevering av manus til veiledning og for innlevering av pensumliste til veileder for godkjenning, er to uker før innleveringsdato. Siste frist for veiledning er en uke før innleveringsdato. Fagansvarlig lærer kan sette andre frister, så kontroller semesterside for nøyaktige frister.

Eksamen

Innlevering av oppgave på mellom 8000 – 12000 ord og muntlig eksamen.

8000 – 12000 ord tilsvarer om lag 20 til 30 sider med de fleste moderne skrifttyper, font 12 og linjeavstand 1 ½. Forord, innholdsfortegnelse, registre, litteraturliste, fotnoter og vedlegg kommer i tillegg. Besvarelser på under 8000 ord og over 12000 ord vil ikke bli sensurert.

Bakerst i oppgaven skal det stå skrevet hvor mange ord oppgaven består av. Oppgaver som overstiger maksimalgrensen blir ikke sensurert.

Oppgaver kan utarbeides i fellesskap av en gruppe. Da gjelder andre krav til omfang. For gruppeoppgaver med to deltakere er maksimumsgrensen på 20 000 ord, for grupper med tre deltakere 24 000 ord (jf. Reglement for fordypningsoppgaven).

Muntlig eksamen blir lagt i etterkant av skriftlig eksamen. Studenten får oppgitt en foreløpig karakter før muntlig. Den endelige karakteren fastsettes etter muntlig eksamen. Muntlig prøve skal også kontrollere at den oppgitte forfatter har skrevet oppgaven.

Formelle innholdskrav

Fordypningsoppgaven skal være sidenummerert og ha en innholdsfortegnelse og en litteraturliste.
Forsiden på fordypningsoppgaven skal angi:

 • Fordypningsoppgavens tittel
 • Kandidatnummer
 • År og semester
 • Institutt, fakultet og universitet

Innlevering.

Oppgaven leveres i anonymisert form, påført kandidatnummer. Besvarelsen skal leveres  elektronisk i Inspera.

Pensumlisten skal godkjennes og signeres av veileder, og legges ved fordypningsoppgaven når oppgaven leveres (se Pensum/læringskrav).

Når en oppgave er innlevert til bedømmelse annetsteds, kan den ikke innleveres til bedømmelse ved Det juridiske fakultet i Oslo.

Fusk og innlevering
Det gjennomføres automatisk fuskekontroll.
Hva regnes som fusk og hvordan det følges opp

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Studenten får oppgitt en foreløpig karakter før muntlig. Den endelige karakteren fastsettes etter muntlig eksamen.

Dagen før første muntlig vil det bli hengt opp en oversikt over muntlig eksamen - tid og sted for den enkelte kandidaten. Oppslaget henges opp på tavla i 7. etasje DN.

Sensorveiledning

Institutt for kriminologi og rettssosiologi har utarbeidet en generell sensorveiledning som brukes ved vurdering i dette emnet. 
 

 

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dersom kandidaten har levert oppgave, men har gyldig forfall for muntlig eksamen, gis det anledning til å avlegge muntlig eksamen som utsatt prøve, dersom slik prøve avholdes. Kandidaten kan framstille seg til neste ordinære eksamen etter kandidatens eget ønske, men da må hele eksamen avlegges på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk