KRIM2904 – Fengsler, fanger, samfunn

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Koronaviruset: Undervisning og eksamen Høst 2021

Gjennomføring av undervisning og eksamen høsten 2021 kan påvirkes av koronasituasjonen.

Les mer på semestersiden Høst 2021

 

***

Dette emnet handler om fengsler, både det som foregår inne i fengslene og fengsler i samfunnssammenheng, før i tiden og i dag. Fengsel beskrives på ulike måter av mennesker i ulike posisjoner med ulike erfaringer, og profesjoner med ulike samfunnsoppgaver. Ett av temaene for emnet er hva ulike fremstillinger er forankret i og hvordan kan vi forstå dem: Myndighetene beskriver fengsel og straff utfra sitt ideologiske grunnlag og offisielle kriminalpolitiske mål. Fengselsstraffen beskrives på andre måter og med et annet språk når fanger kommer til orde med sine erfaringer, refleksjoner og handlinger. Beskrivelsene varierer blant annet med hvem fangen er, utfra kjønn og alder; og med fengselssituasjon som varetekt, isolasjon, kontrollmetoder, ulike dagligliv osv. Andre etnografiske beskrivelser handler om fengsler sett fra fengselsbetjenters erfaringer; hvordan de ser sitt arbeid, og hvilke mål og verdier de legger vekt på. Etnografiske beskrivelser handler også om relasjoner mellom betjenter og fanger, om fysisk tvang og et hierarkisk system, rammer og muligheter, og om hvem og hvordan mennesker blir for hverandre i slike situasjoner.

Disse beskrivelsene handler på en måte om fengslets virkninger. Men dette temaet drøftes også på andre måter, blant annet i et formålsrasjonelt perspektiv og myndighetenes mål om å redusere antall lovbrudd; i forhold til den sentrale verdien om å bevare liv og helse; og i forhold til levekår og livsmuligheter før og etter soning.

Et sentralt tema i dette emnet er hvordan vi kan forstå fengsel i en samfunnsmessig sammenheng , blant annet fengslenes betydning ut over de kriminalpolitiske målene. Inkludert i dette er refleksjoner over hvem som rekrutters til fengslene, endringer over tid og mellom ulike land i bruk av fengsler og isolasjon i ulike grader, sett i forhold til sentrale kjennetegn ved samfunnet de er del av.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Du skal:

  • Kjenne til grunnleggende forståelsesmåter av fengsler og av fengsler i samfunnssammenheng.
  • Tilegne deg kunnskaper om fengsler, relevant statistikk, sentrale temaer, teorier og kjenne til ulike posisjoner og fremstillinger av fengselsstraffen.
  • Kjenne sentrale arbeider om fengsler, klassikerne, og kunne relatere dem til dagens diskusjoner i faglige og samfunnsmessige sammenhenger.

Ferdighetsmål

Du skal:

  • Kunne anvende sentrale begreper om fengselsstraff og fengslet i samfunnsmessig sammenheng i diskusjoner om ulike faglige spørsmål.
  • Kunne gjengi hovedtrekk i sentrale teorier og sentrale hovedfunn fra studier i inn- og utland.
  • Kunne reflektere over og drøfte fengselets posisjon sett i forhold til grunnleggende trekk i samfunnet.
  • Kunne beskrive og drøfte fremstillinger av fengsler sett i forhold til deres metodiske og teoretiske grunnlag.
  • Kunne beskrive og tolke forskjellige sider ved fengselsstraffen ved hjelp av ulike teoretiske og verdimessige perspektiver.

Generell kompetanse

Du skal:

  • Kunne se fremstillingers forankringer i forståelsesmåter, kunnskap og vurderinger og kunne drøfte den helhetlige fremstillingen.
  • Kjenne til og bruke akademiske kriterier i skriftlig og muntlig sammenheng, med vekt på dokumentasjon,  gode resonnementer og saklig argumentasjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Forelesninger.

Eksamen

3 dagers hjemmeeksamen. Besvarelsen skal være på maks 2000 ord som tilsvarer om lag 5 sider med de fleste moderne skrifttyper, font 12 og linjeavstand 1½. Forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste kommer i tillegg. Besvarelser på over 2000 ord vil ikke bli sensurert.

Oppgaven til hjemmeeksamen legges ut på emnets semesterside ved starttidspunkt for eksamen. Eksamen skal besvares med kandidatnummer. Kandidatnummeret ditt finner du i Studentweb ca en uke før eksamen. Besvarelsen skal leveres elektronisk i Inspera

Fusk og innlevering
Det gjennomføres automatisk fuskekontroll.
Hva regnes som fusk og hvordan det følges opp

Tidligere eksamensoppgaver

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensorveiledning

Institutt for kriminologi og rettssosiologi har utarbeidet en generell sensorveiledning som brukes ved vurdering i dette emnet. 
 

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk