AST9110 – Numerisk modellering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 og våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Merk at det kan komme endringer i eksamensform for enkelte emner våren 2021. Vi har som mål at både emnebeskrivelse og semestersider for alle emner skal være oppdatert med korrekt informasjon innen 1. februar 2021.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i numeriske teknikker brukt i astronfysikken og da spesielt innenfor modellering av systemer beskrevet av partielle-differensielle-ligninger (PDE).

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du kunnskap om diskretisering av enkle PDE´er etter forskjellige skjemaer
  • kan du undersøke stabiliteten i differansligninger ved hjelp av von Neumanns stabilitetsanalyse
  • har du grundig kunnskap om forskjellen mellom implisitte og eksplisitte numeriske skjemaer og løsningsteknikker benyttet for disse
  • behersker du utledning av karakteristiske ligninger og randkrav basert på disse
  • kan du fremlegge vitenskapelige artikler innen numeriske metoder, for eksempel innen Godunov metoder, muntlig

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Bachelorgrad fra programmet Fysikk og astronomi (bachelor) eller tilsvarende.

Mastergrad i Astronomi eller tilsvarende.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen strekker seg over ett semester. 3 timer forelesninger vil bli gitt hver dag i en intensiv to-ukers periode i begynnelsen av semesteret. Resten av semesteret skal studenten jobbe med en hovedprosjektoppgave som skal være tilpasset Ph.D. nivået, hvor de skal skrive koder og motta individuell digital veiledning på ukentlig basis.

I løpet av de to første ukene av undervisningen vil studenten også få 6 obligatoriske oppgaver som vil bli tilpasset Ph.D. nivået. Disse oppgavene må godkjennes før studenten kan begynne å jobbe med hovedprosjektoppgaven. På slutten av semesteret forventes det at studenten holder en muntlig presentasjon av resultatene fra hovedprosjektoppgaven.

Eksamen

I løpet av semesteret skal studenten gjøre et hovedprosjektoppgave som skal være tilpasset Ph.D. nivået. Resultater fra prosjektoppgaven skal presenteres muntlig i slutten av semesteret. Presentasjonen av prosjektoppgaven blir utgangspunktet for avsluttende muntlig eksamen som teller 100% ved sensurering.

Dette emnet har 6 obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt under arbeid med hovedprosjektoppgaven. Kun prosjektoppgaven er tillatt ved muntlig eksamen.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du skal besvare eksamenen på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. jan. 2021 18:10:12

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Vår

Undervisning og eksamen tilbys ikke 2021 vårsemesteret.

Dersom emnet tilbys kreves det at minst 3 studenter melder seg på for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 3 studenter som deltar kan emnet organiseres som spesialpensum, men man kan ikke påregne ordinær undervisning. Ta kontakt med studieadministrasjonen dersom du er interessert i å ta dette emnet.

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk