FARM1140 – Farmakologi, fysiologi og cellebiologi 2

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i oppbygning og funksjon av noen av kroppens organsystemer (mage-tarm, hjertet og sirkulasjon, lunger, nyrer). Anatomi og fysiologi danner grunnlaget for å forstå patofysiologien og legemidlenes virkningsmekanismer innen de nevnte organsystemene. Hovedprinsipper for interaksjon mellom legemidler og målmolekyler (f.eks. reseptorer, enzymer), intracellulære mediatorer og signalveier omhandles.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet

 • har du bred kunnskap om blodets celletyper, koagulasjon, fibrinolyse og kjemiske sammensetning (proteiner og elektrolytter), samt kroppens forsvarsmekanismer (inkl. immunsystemet)
 • har du bred kunnskap om hvordan menneskekroppen er bygd opp og hvordan noen organsystemer (mage-tarm, hjertet og sirkulasjon, lunger, nyrer) fungerer
 • har du bred kunnskap om og kan anvende denne i forståelsen av de molekylære virkningsmekanismene for legemidler knyttet til de nevnte organsystemene, inkludert målmolekyler og signalveier
 • har du bred kunnskap om sammenhengen mellom patofysiologien og legemidlenes interaksjon med målmolekylet, de fysiologiske konsekvenser og behandling i utvalgte terapiområder (anemier, obstipasjon, diaré, magesår, inflammatoriske tarmsykdommer, astma/KOLS)
 • kan du formidle og gi informasjon muntlig om legemidlers molekylære og cellulære virkningsmekanismer i plenum på en forståelig måte
 • kjenner du til testsystemer for legemiddeleffekter og kan utføre enkle laboratorieforsøk under veiledning for å undersøke legemiddeleffekter, beregne konsentrasjoner, vurdere resultater fra enkle eksperimenter og skrive en faglig laboratoriejournal

Opptak til emnet

Opptak til det 5-årig masterprogrammet i farmasi.

Obligatoriske forkunnskaper

Fritak for emnet:

Farmasiutdanningen er en profesjonsutdanning regulert av fastsatte lover og regler for hva som skal inngå i utdanningen. Fritak for emner innvilges kun hvis alle læringsutbytter gjeldende for utdanningen er dekket.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger og studentaktiviserende undervisning, inkludert «flipped classroom»/gruppearbeid/kollokvier, miniforelesninger, prosjektoppgave, laboratorieøvelser og simulering av fysiologiske prosesser.

 • 30 timer forelesning
 • 12 timer laboratorieundervisning laboratorieøvelser med innlevering av individuelle laboratorierapporter - obligatorisk
 • 12 timer miniforelesninger - obligatorisk at hver student holder en miniforelesning
 • 2 timer prosjektoppgave - obligatorisk; oppmøte forelesning og prosjektoppgave med presentasjon
 • 34 timer kollokvier/»flipped classroom» - obligatoriske presentasjoner av inntil 10 spesifiserte kollokviebesvarelser

Obligatorisk deltakelse i undervisningen må være gjennomført og godkjent og obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Gjennomført og godkjent obligatorisk undervisning og godkjente obligatoriske oppgaver er gyldige i 3 år.

Eksamen

 • Avsluttende skriftlig eksamen som teller 80 % av sluttkarakteren
 • Laboratorierapporter og prosjektoppgaven, som teller 20 % av sluttkarakteren

For adgang til eksamen må følgende være godkjent/bestått:

 • 3 laboratorierapporter, samt deltakelse på laboratorieøvelser
 • 1 prosjektoppgave
 • 1 miniforelesning
 • inntil 10 kollokviepresentasjoner

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emner:

Hjelpemidler til eksamen

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. juni 2022 17:10:35

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk