FARM1140 – Farmakologi, fysiologi og cellebiologi 2

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i oppbygning og funksjon av noen av kroppens organsystemer (mage-tarm, hjertet og sirkulasjon, lunger, nyrer). Anatomi og fysiologi danner grunnlaget for å forstå patofysiologien og legemidlenes virkningsmekanismer innen de nevnte organsystemene. Hovedprinsipper for interaksjon mellom legemidler og målmolekyler (f.eks. reseptorer, enzymer), intracellulære mediatorer og signalveier omhandles.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • har du bred kunnskap om blodets celletyper, koagulasjon, fibrinolyse og kjemiske sammensetning (proteiner og elektrolytter), samt kroppens forsvarsmekanismer (inkl. immunsystemet).
 • har du bred kunnskap om hvordan menneskekroppen er bygd opp og hvordan noen organsystemer (mage-tarm, hjertet og sirkulasjon, lunger, nyrer) fungerer.
 • har du bred kunnskap om og kan anvende denne i forståelsen av de molekylære virkningsmekanismene for legemidler knyttet til de nevnte organsystemene, inkludert målmolekyler og signalveier.
 • har du bred kunnskap om sammenhengen mellom patofysiologien og legemidlenes interaksjon med målmolekylet, de fysiologiske konsekvenser og behandling i utvalgte terapiområder (anemier, obstipasjon, diaré, magesår, inflammatoriske tarmsykdommer).
 • kan du formidle og gi informasjon muntlig om legemidlers molekylære og cellulære virkningsmekanismer i plenum på en forståelig måte.
 • kjenner du til testsystemer for legemiddeleffekter og kan utføre enkle laboratorieforsøk under veiledning for å undersøke legemiddeleffekter, beregne konsentrasjoner, vurdere resultater fra enkle eksperimenter og skrive en faglig laboratoriejournal.

Opptak og adgangsregulering

Opptak til det 5-årig masterstudiet i farmasi

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig.

Undervisning

Forelesninger og studentaktiviserende undervisning, inkludert «flipped classroom»/gruppearbeid/kollokvier, miniforelesninger, prosjektoppgave, laboratorieøvelser og simulering av fysiologiske prosesser.

 • 30 timer forelesning
 • 12 timer laboratorieundervisning laboratorieøvelser med innlevering av individuelle laboratorierapporter - obligatorisk
 • 12 timer miniforelesninger - obligatorisk at hver student holder en miniforelesning
 • 2 timer prosjektoppgave - obligatorisk; oppmøte forelesning og prosjektoppgave med presentasjon
 • 34 timer kollokvier/»flipped classroom» - obligatoriske presentasjoner av inntil 10 spesifiserte kollokviebesvarelser

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt gyldig forfall til Studieadministrasjonen, epostadresse: studieinfo@farmasi.uio.no.

Obligatorisk deltakelse i undervisningen må være gjennomført og godkjent og obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Gjennomført og godkjent obligatorisk undervisning og godkjente obligatoriske oppgaver er gyldige i 3 år.

Eksamen

 • Skriftlig digital eksamen 4 timer, teller 80 % av sluttkarakteren
 • Laboratorierapporter og prosjektoppgaven, teller 20 % av sluttkarakteren

For  adgang til eksamen må følgende være godkjent:

 • 3 laboratorierapporter, samt deltakelse på laboratorieøvelser
 • 1 prosjektoppgave
 • 1 miniforelesning
 • inntil 10 kollokviepresentasjoner

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk og dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emner:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2018

Eksamen

Vår 2018

Undervisningsspråk

Norsk