FARM1110 – Farmakologi, fysiologi og cellebiologi 1

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i oppbygning og funksjon av celler, vev og noen av kroppens organsystemer (hud, perifere nervesystem, skjelettet, muskler og det endokrine systemet). Cellebiologi, anatomi og fysiologi danner grunnlaget for å forstå patofysiologien og legemidlenes virkningsmekanismer innen de nevnte organsystemene. Hovedprinsipper for interaksjon mellom legemidler og målmolekyler (eks. reseptorer, enzymer), intracellulære mediatorer og signalveier omhandles.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • har du oversikt over celler (spesielt eukaryote celler), deres oppbygning (membranen og organeller), celledeling, transport over cellemembranen (inkludert potensialer) og kommunikasjon (signalmolekyler, reseptorer og signalveier), inkludert hva som kjennetegner kreftceller og virkningsmekanismene for klassiske cytostatika
 • har du bred kunnskap om hvordan menneskekroppen er bygd opp og hvordan noen organsystemer (hud, perifere nervesystem, skjelettet, muskler, endokrine systemet ekskl. kjønnshormoner) fungerer
 • har du bred kunnskap om og kan anvende denne i forståelsen av de molekylære virkningsmekanismene for legemidler knyttet til de nevnte organsystemene, inkludert målmolekyler og signalveier
 • har du bred kunnskap om sammenhengen mellom fysiologi, patofysiologi og legemidlers interaksjon med målmolekyler, samt behandling i utvalgte terapiområder (hudsykdommer, glaukom, tyroideasykdommer)
 • kan du formidle muntlig/skriftlig informasjon til medstudenter og gi informasjon om legemidlers molekylære og cellulære virkningsmekanismer på en forståelig måte
 • kjenner du til testsystemer for legemiddeleffekter og kan utføre enkle laboratorieforsøk under veiledning for å undersøke legemiddeleffekter, beregne konsentrasjoner, vurdere resultater fra enkle eksperimenter og forstå sammenheng mellom legemiddelkonsentrasjon-effekt-bivirkninger

Opptak og adgangsregulering

Opptak til det 5-årig masterstudiet i farmasi.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Gjeldende opptakskrav til det 5-årige masterstudiet i farmasi.

 

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Det er obligatorisk sikkerhetsopplæring i begynnelsen av første semester. For studenter som starter på det 5-årige masterprogrammet i farmasi kreves følgende HMS-emner.

Ved ikke gjennomførte og beståtte HMS-emner vil du bli satt ned et kull. Du vil da miste ett års studieum.

Alle HMS-emner må være godkjente før oppstart på emner fra og med 2.semester. Dette gjelder også ved fritak for emner på 1.semester.

Overlappende emner

Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig.

Undervisning

Forelesninger og studentaktiviserende undervisning, inkludert «flipped classroom»/seminar, studentaktive kollokvier, prosjekttemaseminar og laboratorieøvelser. Det deles ut kollokviesett med presentasjonsoppgaver før kollokviene. Disse skal forberedes og kunne presenteres for de andre studentene. For å få kollokviene godkjent kreves det at 50% av oppgavene er forberedt og at du deltar aktivt ved å presentere forberedte oppgaver i kollokviegruppen.

 • 2 timer forelesninger pr. uke
 • 5-7 timer med studentaktiviserende undervisning pr. uke. Her inngår:
  • Laboratorieforelesninger og øvelser med innlevering av 2 labrapporter - obligatorisk
  • 1 individuell prosjektoppgave med deltakelse på seminar i eget prosjekttema - obligatorisk
  • studentaktive kollokvier - 50% av kollokviebesvarelsene kreves godkjent

For å kunne delta på laboratorieøvelser er det et krav om at HMS-emnet HMS0503 – Laboratoriesikkerhet må være bestått.

Obligatorisk deltakelse i undervisningen må være gjennomført og godkjent og obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne ta eksamen. 

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Fullført og godkjent laboratoriekurs, godkjent deltakelse i undervisningen og prosjektoppgaven er gyldig i 3 år.

Eksamen

 • Skriftlig eksamen 4 timer, teller 80% av sluttkarakteren
 • 2 laboratorierapporter som teller 5% hver og 1 prosjektoppgave som teller 10%, totalt 20 % av sluttkarakteren

For adgang til eksamen må følgende være godkjent:

 • deltakelse på labforelesninger og laboratorieøvelser
 • 2 laboratorierapporter
 • 1 individuell prosjektoppgave med deltakelse på seminar i eget prosjekttema
 • godkjent 50 % av kollokviebesvarelsene

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk og dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk