FARM1110 – Farmakologi, fysiologi og cellebiologi 1

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i oppbygning og funksjon av celler, vev og noen av kroppens organsystemer (hud, perifere nervesystem, skjelettet, muskler og det endokrine systemet). Cellebiologi, anatomi og fysiologi danner grunnlaget for å forstå patofysiologien og legemidlenes virkningsmekanismer innen de nevnte organsystemene. Hovedprinsipper for interaksjon mellom legemidler og målmolekyler (eks. reseptorer, enzymer), intracellulære mediatorer og signalveier omhandles.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet

 • har du oversikt over celler (spesielt eukaryote celler), deres oppbygning (membranen og organeller), celledeling, transport over cellemembranen (inkludert potensialer) og kommunikasjon (signalmolekyler, reseptorer og signalveier), inkludert hva som kjennetegner kreftceller og virkningsmekanismene for klassiske cytostatika
 • har du bred kunnskap om hvordan menneskekroppen er bygd opp og hvordan noen organsystemer (hud, perifere nervesystem, skjelettet, muskler, endokrine systemet ekskl. kjønnshormoner) fungerer
 • har du bred kunnskap om og kan anvende denne i forståelsen av de molekylære virkningsmekanismene for legemidler knyttet til de nevnte organsystemene, inkludert målmolekyler og signalveier
 • har du bred kunnskap om sammenhengen mellom fysiologi, patofysiologi og legemidlers interaksjon med målmolekyler, samt behandling i utvalgte terapiområder (hudsykdommer, glaukom, tyroideasykdommer)
 • kan du formidle muntlig/skriftlig informasjon til medstudenter og gi informasjon om legemidlers molekylære og cellulære virkningsmekanismer på en forståelig måte
 • kjenner du til testsystemer for legemiddeleffekter og kan utføre enkle laboratorieforsøk under veiledning for å undersøke legemiddeleffekter, beregne konsentrasjoner, vurdere resultater fra enkle eksperimenter og forstå sammenheng mellom legemiddelkonsentrasjon-effekt-bivirkninger

Opptak til emnet

Opptak til det 5-årig masterprogrammet i farmasi.

Obligatoriske forkunnskaper

Gjeldende opptakskrav til det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Det er obligatorisk sikkerhetsopplæring i begynnelsen av første semester. For studenter som starter på det 5-årige masterprogrammet i farmasi kreves følgende HMS-emner.

Ved ikke gjennomførte og beståtte HMS-emner vil du bli satt ned et kull. Du vil da miste ett års studium.

Alle HMS-emner må være godkjente før oppstart på emner fra og med 2.semester. Dette gjelder også ved fritak for emner på 1.semester.

Fritak for emnet: 

Farmasiutdanningen er en profesjonsutdanning regulert av fastsatte lover og regler for hva som skal inngå I utdanningen. Fritak for emner innvilges kun hvis alle læringsutbytter gjeldende for utdanningen er dekket.

Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger og studentaktiviserende undervisning, inkludert omvendt klasserom, seminar, kollokvier, og laboratorieøvelser. Det deles ut kollokviesett med presentasjonsoppgaver før kollokviene og disse skal forberedes og kunne presenteres for de andre studentene. For å få kollokviene godkjent kreves det at 50 % av emnets oppgaver er forberedt og at du deltar aktivt ved å presentere forberedte oppgaver i kollokviegruppen.

 • 2 timer forelesninger pr. uke
 • 5-7 timer med studentaktiviserende undervisning pr. uke. Her inngår:
  • Laboratorieforelesninger og øvelser med innlevering av 2 laboratorierapporter - obligatorisk
  • 1 individuell prosjektoppgave - obligatorisk
  • Studentaktive kollokvier - 50 % av kollokviebesvarelsene kreves godkjent

For å kunne delta på laboratorieøvelser er det et krav om at HMS-emnet HMS0503 – Laboratoriesikkerhet må være bestått.

Obligatorisk deltakelse i undervisningen må være gjennomført og godkjent og obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Fullført og godkjent laboratoriekurs, godkjent deltakelse i undervisningen og prosjektoppgaven er gyldig i 3 år.

Eksamen

 • Avsluttende skriftlig eksamen som teller 80 % ved sensurering.
 • En laboratorierapport (Lab2) som teller 10% og en prosjektoppgave som teller 10%, totalt 20 % ved sensurering.

For adgang til eksamen må følgende være godkjent/bestått:

 • Deltakelse på labforelesninger og laboratorieøvelser 
 • To laboratorierapporter (Lab1 og 2)
 • En individuell prosjektoppgave 
 • Godkjent 50 % av kollokviebesvarelsene

Hjelpemidler til eksamen

Du vil kunne benytte avansert (scientific) kalkulator i Inspera.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. jan. 2022 18:10:21

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk