FRM4030 – Forskningsforberedende kurs i farmakognosi og legemiddelkjemi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet omhandler teori og praktisk bruk av biologiske og kjemiske metoder i farmasøytisk forskning, herunder isolasjon, strukturoppklaring, syntese og bioassay. Det er svært relevant for farmasistudenter og andre som skal benytte slike teknikker under sitt arbeid med masteroppgaven. Kurset vil være en videreføring av undervisningen i farmakognosi og legemiddelkjemi fra grunnstudiet i farmasi. Deltagerne skal etter endt kurs være i stand til å utføre arbeid med å isolere fra naturlige kilder, syntetisere, renfremstille og identifisere produkter av farmasøytisk interesse samt å kunne utføre enklere bioassay.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål: Emnet vil fokusere på teori og praktisk bruk av isolasjons- og syntesemetoder, kromatografiske og spektroskopiske metoder, bioassaymetoder og anvendelse av disse på konkrete problemstillinger innen farmakognosi og legemiddelkjemi.

Ferdighetsmål: Dette emnet vil gi kunnskapsmessige og metodiske ferdigheter som kommer til anvendelse i masteroppgavearbeidet og eventuell videre forskningskarriere.

Holdningsmål: Dette emnet vil gi øket evne til å anvende metodologiske kunnskaper på bredere felter.

Opptak til emnet

Emnet er primært tilgjengelig for studenter som er tatt opp til det 5-årige masterprogrammet i farmasi ved UiO. Ved ledig kapasitet kan andre søke opptak til emnet og tildeles plass dersom faglig bakgrunn er tilstrekkelig.

Obligatoriske forkunnskaper

For undervisning og eksamen: Bestått alle tidligere emner i det 5-årige masterprogrammet i farmasi t.o.m. FRM3040 – Utvikling av nye legemidler, samt de obligatoriske HMS-emnene som kreves for studenter på programmet. 

For studenter uten opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi kreves kunnskaper i legemiddelkjemi og farmakognosi tilsvarende 1.avdeling på det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger, kollokvier, obligatorisk praktisk laboratoriearbeid og selvstudium. Obligatoriske fremlegginger og innlevering av rapporter inngår også. Laboratoriearbeidet, rapporter og egen fremlegging må dokumentere at studenten har tilegnet seg de forventede kunnskaper og ferdigheter.

Inaktivitet og/eller for stort fravær i obligatorisk undervisning medfører at studenten ikke får sluttvurdering/eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Det avholdes ingen eksamen. Emnet godkjennes basert på obligatorisk laboratoriearbeid og godkjente rapporter og fremlegginger.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. okt. 2020 18:10:36

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Nivå
Master
Undervisning
Vår

Undervisning tilbys siste gang vår 2020

Eksamen
Vår

Eksamen tilbys siste gang vår 2020

Undervisningsspråk
Norsk