FRM5520 – Videregående legemiddelformulering, produksjon og kvalitetskontroll

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet skal gi innsikt i en formulerings- og produksjonsprosess for et tablettpreparat gjennom preformuleringsfasen, lab-formuleringsfasen og oppskalering. Fremstillingsprosessen skal involvere flere typer prosesser som spray-tørring, granulering/pelletisering, komprimering og coating.

Studentene ledes gjennom de ulike trinn i prosessen gjennom å løse avgrensede problemer ved hjelp av enkle eksperimenter. Hovedfokus for formuleringsproblemene vil være (manglende) pulverflyt og kontrollert frisetting.

Preformulering: Sentrale problemstillinger vil være stabilitetstudier av virkestoffet samt karakterisering av fysikals-kjemiske egenskaper. Aktuelle metoder er fotometri, fluorimetri og DSC.

Lab.formulering: Målet vil være en formulering som oppfyller de ønskede mål mht. pulverflyt, frisettingshastighet og teknisk kvalitet. Aktuelle metoder er evaluering av pulverflyt, spraytørring (av laktose), granulering/pelletisering, utarbeidelse av SOP, fremstilling av prøvebatch, coating av tabletter/pellets. Evaluering av hardhet, slitetap, massevariasjon etc. samt karakterisering av frisettingshastigheten ved hjelp av matematisk modellering

Oppskalering: Illustreres gjennom industribesøk Pensum til kurset hentes fra relevant litteratur (bøker, vitenskapelige artikler) slik at studentene får en bred forståelse for problemene knyttet til formulering og produksjon av farmasøytiske preparater i stor skala

Hva lærer du?

Som del av et team innen legemiddelformulering skal deltagerne etter gjennomført kurs være i stand til å ta ansvar for reformulering av et farmasøytisk preparat.

Opptak til emnet

Emnet er primært tilgjengelig for studenter som har godkjent studieplan for 2.avdeling av det 5-årige masterprogrammet i farmasi ved UiO. Ved ledig kapasitet kan andre søke opptak til emnet og tildeles plass dersom faglig bakgrunn er tilstrekkelig.

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått alle tidligere emner i det 5-årige masterprogrammet i farmasi t.o.m. FRM3040 – Utvikling av nye legemidler. For studenter uten opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi kreves kunnskaper i relevant fagområde tilsvarende 1.avdeling på det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

HMS0503 – Laboratoriesikkerhet

Undervisning

Kollokvier, laboratoriekurs, ekskursjoner og selvstudium

Undervisningen foregår i 1-2 grupper på 4-7 studenter. Antall deltagere er begrenset til mellom 4 og 14.

Inaktivitet og/eller for stort fravær i obligatorisk undervisning medfører at studenten ikke får sluttvurdering/eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Ved få antall påmeldte kan emnet bli avlyst.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen/muntlig eksamen avhengig av antall studenter som tar emnet.

Hjelpemidler til eksamen

Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. des. 2020 14:11:01

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst

Undervisning tilbys siste gang høst 2020

Eksamen
Høst

Eksamen tilbys siste gang høst 2022

Undervisningsspråk
Norsk