FRM5520 – Videregående legemiddelformulering, produksjon og kvalitetskontroll

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset skal gi innsikt i en formulerings- og produksjonsprosess for et tablettpreparat gjennom preformuleringsfasen, lab-formuleringsfasen og oppskalering. Fremstillingsprosessen skal involvere flere typer prosesser som spray-tørring, granulering/pelletisering, komprimering og coating.

Studentene ledes gjennom de ulike trinn i prosessen gjennom å løse avgrensede problemer ved hjelp av enkle eksperimenter. Hovedfokus for formuleringsproblemene vil være (manglende) pulverflyt og kontrollert frisetting.

Preformulering: Sentrale problemstillinger vil være stabilitetstudier av virkestoffet samt karakterisering av fysikals-kjemiske egenskaper. Aktuelle metoder er fotometri, fluorimetri og DSC.

Lab.formulering: Målet vil være en formulering som oppfyller de ønskede mål mht. pulverflyt, frisettingshastighet og teknisk kvalitet. Aktuelle metoder er evaluering av pulverflyt, spraytørring (av laktose), granulering/pelletisering, utarbeidelse av SOP, fremstilling av prøvebatch, coating av tabletter/pellets. Evaluering av hardhet, slitetap, massevariasjon etc. samt karakterisering av frisettingshastigheten ved hjelp av matematisk modellering

Oppskalering: Illustreres gjennom industribesøk Pensum til kurset hentes fra relevant litteratur (bøker, vitenskapelige artikler) slik at studentene får en bred forståelse for problemene knyttet til formulering og produksjon av farmasøytiske preparater i stor skala

Hva lærer du?

Som del av et team innen legemiddelformulering skal deltagerne etter gjennomført kurs være i stand til å ta ansvar for reformulering av et farmasøytisk preparat.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er primært tilgjengelig for studenter som har godkjent studieplan for 2.avdeling av det 5-årige masterstudiet i farmasi ved UiO. Ved ledig kapasitet kan andre søke opptak til emnet og tildeles plass dersom faglig bakgrunn er tilstrekkelig.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått alle tidligere emner i det 5-årige masterstudiet i farmasi t.o.m. FRM3040. For studenter uten opptak til det 5-årige masterstudiet i farmasi kreves kunnskaper i relevant fagområde tilsvarende 1.avdeling på det 5-årige masterstudiet i farmasi.

Anbefalte forkunnskaper

Undervisning

Kollokvier, laboratoriekurs, ekskursjoner og selvstudium

Undervisningen foregår i 1-2 grupper på 4-7 studenter. Antall deltagere er begrenset til mellom 4 og 14.

Inaktivitet og/eller for stort fravær i obligatorisk undervisning medfører at studenten ikke får sluttvurdering/eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen/muntlig eksamen avhengig av antall studenter som tar emnet.

Hjelpemidler

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk