FRM5560 – Nye legemiddelprinsipper i kreftbehandlingen

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over nye grupper av legemiddel og nye formuleringer som er godkjent eller under utprøvning for behandling av kreft. Kreftbehandling er i dag primært basert på kirurgi, stråleterapi og kjemoterapi. Tiltross for flere tiår med optimalisering av disse behandlingsregimene er mortaliteten og morbiditeten fortsatt høy for mange kreftformer. Dette har banet vei for nye behandlingsprinsipper med potensielt bedre spesifisitet og effektivitet.

Disse legemidlene kan grupperes i biologisk baserte legemidler, små-molekylære kreftcellespesifikke kjemoterapeutika og formuleringer som bedrer legemidlers effektivitet og spesifisitet.

De biologisk baserte legemidlene inkluderer monoklonale antistoff, immunotoksiner, peptider og mRNA (til kreftvaksiner), DNA (til genterapi) og oligonukleotider (til inhibiering av genekspresjon).

Nye små-molekylære kjemoterapeutika er basert på ny kunnskap om årsaker til kreftutvikling og designet for å inhibere signalveier som stimulerer ukontrollert cellevekst.

Småmolekylære fotosensibiliserende legemidler som benyttes i fotodynamisk terapi og fotokjemisk internalisering er basert på et annet behandlingsprinsipp hvor spesifisitet er ivaretatt med lokalisert lyseksponering av kreftvevet. I tillegg er det utviklet en rekke leveringsmetoder (v.hj.a. mAb, peptider, polymerer, liposomer, nanopartikler) for målrettet levering av terapeutika til kreftcellene.

Hva lærer du?

Målet er å gi kandidaten en bred oversikt over de nye grupper av legemiddel og nye formuleringer som er godkjent eller under utprøvning for behandling av kreft. Det vil bli lagt vekt på hvordan legemidlene kan formuleres og designes for optimal effektivitet og spesifisitet. I tillegg vil mekanismene for terapeutisk effekt gjennomgås og eksemplifieres. kandidaten vil også få innsikt i de viktigste prinsippene for kreftutvikling som bakgrunn for å bedre forstå legemidlenes virkningsmekanismer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er primært tilgjengelig for studenter som har godkjent studieplan for 2.avdeling av det 5-årige masterstudiet i farmasi ved UiO. Ved ledig kapasitet kan andre søke opptak til emnet og tildeles plass dersom faglig bakgrunn er tilstrekkelig.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått alle tidligere emner i det 5-årige masterstudiet i farmasi t.o.m. FRM3040. For studenter uten opptak til det 5-årige masterstudiet i farmasi kreves kunnskaper i relevant fagområde tilsvarende 1.avdeling på det 5-årige masterstudiet i farmasi.

Undervisning

Forelesninger og egenpresentasjoner.

Inaktivitet og/eller for stort fravær i obligatorisk undervisning medfører at studenten ikke får sluttvurdering/eksamen

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen/muntlig eksamen avhengig av antall studenter som tar emnet.

Hjelpemidler

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk