FRM5560 – Nye legemiddelprinsipper i kreftbehandlingen

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over nye grupper av legemiddel og nye formuleringer som er godkjent eller under utprøvning for behandling av kreft. Kreftbehandling er i dag primært basert på kirurgi, stråleterapi og kjemoterapi. Tiltross for flere tiår med optimalisering av disse behandlingsregimene er mortaliteten og morbiditeten fortsatt høy for mange kreftformer. Dette har banet vei for nye behandlingsprinsipper med potensielt bedre spesifisitet og effektivitet.

Disse legemidlene kan grupperes i biologisk baserte legemidler, små-molekylære kreftcellespesifikke kjemoterapeutika og formuleringer som bedrer legemidlers effektivitet og spesifisitet.

De biologisk baserte legemidlene inkluderer monoklonale antistoff, immunotoksiner, peptider og mRNA (til kreftvaksiner), DNA (til genterapi) og oligonukleotider (til inhibiering av genekspresjon).

Nye små-molekylære kjemoterapeutika er basert på ny kunnskap om årsaker til kreftutvikling og designet for å inhibere signalveier som stimulerer ukontrollert cellevekst.

Småmolekylære fotosensibiliserende legemidler som benyttes i fotodynamisk terapi og fotokjemisk internalisering er basert på et annet behandlingsprinsipp hvor spesifisitet er ivaretatt med lokalisert lyseksponering av kreftvevet. I tillegg er det utviklet en rekke leveringsmetoder (v.hj.a. mAb, peptider, polymerer, liposomer, nanopartikler) for målrettet levering av terapeutika til kreftcellene.

Hva lærer du?

Målet er å gi kandidaten en bred oversikt over de nye grupper av legemiddel og nye formuleringer som er godkjent eller under utprøvning for behandling av kreft. Det vil bli lagt vekt på hvordan legemidlene kan formuleres og designes for optimal effektivitet og spesifisitet. I tillegg vil mekanismene for terapeutisk effekt gjennomgås og eksemplifieres. kandidaten vil også få innsikt i de viktigste prinsippene for kreftutvikling som bakgrunn for å bedre forstå legemidlenes virkningsmekanismer.

Opptak til emnet

Emnet er primært tilgjengelig for studenter som har godkjent studieplan for 2.avdeling av det 5-årige masterprogrammet i farmasi ved UiO. Ved ledig kapasitet kan andre søke opptak til emnet og tildeles plass dersom faglig bakgrunn er tilstrekkelig.

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått alle tidligere emner i det 5-årige masterprogrammet i farmasi t.o.m. FRM3040 – Utvikling av nye legemidler. For studenter uten opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi kreves kunnskaper i relevant fagområde tilsvarende 1.avdeling på det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Undervisning

Forelesninger og egenpresentasjoner.

Inaktivitet og/eller for stort fravær i obligatorisk undervisning medfører at studenten ikke får sluttvurdering/eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Ved få antall påmeldte kan emnet bli avlyst.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen/muntlig eksamen avhengig av antall studenter som tar emnet.

Hjelpemidler til eksamen

Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. des. 2020 16:11:04

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst

Undervisning tilbys siste gang høst 2020

Eksamen
Høst

Eksamen tilbys siste gang høst 2022

Undervisningsspråk
Norsk