FRM5760 – Videregående farmakoterapi - kompliserte legemiddelregimer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Målet med emnet er at studentene skal tilegne seg utdypende kunnskap om patofysiologi, farmakoterapeutiske retningslinjer og praktiske problemstillinger knyttet til medikamentell behandling innen utvalgte sykdomsområder for pasienter med kompliserende risikofaktorer som alder og komorbiditet.

Hva lærer du?

Etter gjennomgang av emneområdene skal du ha tilegnet deg

  • grundig kunnskap om patofysiologiske forhold, diagnostiske verktøy og behandlingsprinsipper innen utvalgte sykdomsområder
  • oversikt over eksisterende retningslinjer for behandling innen de respektive områdene, inkludert spesielle pasientgrupper (f.eks eldre pasienter)
  • grundig forståelse av hvordan komorbiditet med tilhørende polyfarmasi har innvirkning på valg av legemiddel og legemiddelregimer
  • grundig forståelse for hvordan kliniske farmasøyter kan bidra til å optimalisere legemiddelbehandlingen ved relevante farmakoterapeutiske problemstillinger i klinisk praksis

Opptak til emnet

Emnet er tilgjengelig for studenter som har opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi ved UiO.

Obligatoriske forkunnskaper

For undervisning og eksamen: Bestått alle tidligere emner i det 5-årige masterprogrammet i farmasi t.o.m. FRM3040 – Utvikling av nye legemidler, samt de obligatoriske HMS-emnene som kreves for studenter på det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over ett semester med undervisning en dag pr uke i 6 uker. Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger, gruppearbeid med bl.a. kasuistikker og obligatoriske hjemmeoppgaver.

Det skal gjennomføres følgende obligatoriske hjemmeoppgaver: pasientkasuistikker (3 stk) med diskusjon av kompliserte legemiddelregimer og forslag til forenkling og optimalisering av disse.

Eksamen

Eksamen er skriftlig (4 timer).

Adgang til å gå opp til eksamen forutsetter godkjent deltakelse i obligatorisk undervisning og bestått alle obligatoriske oppgaver.

Hjelpemidler til eksamen

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. des. 2020 13:11:06

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst

Undervisning tilbys siste gang høst 2020

Eksamen
Høst

Eksamen tilbys siste gang høst 2022

Undervisningsspråk
Norsk