FYS1030 – Fysikk og energiressurser

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet gir en grunnleggende innføring i samfunnets bruk av energi og energiressurser i et bærekraftsperspektiv. Målet for kurset er å gi studentene tilstrekkelig kunnskap om termodynamikk og prinsippene bak energiproduksjon, energiomforming og energibruk til å kunne diskutere energispørsmål med en kvantitativ tilnærming. 

Emnet gir en innføring i både fornybare og ikke-fornybare energikilder, inkludert sol, vind, vann, bølger, tidevann, jordvarme, kjernekraft, bioenergi og fossile energikilder, i tillegg til overføring og lagring av energi. Vi vil gå inn på både de grunnleggende fysiske prinsippene bak de forskjellige energiressursene og på utfordringer knyttet til klimagassutslipp, ressursutnyttelse, andre miljøpåvirkninger og forsyningsstabilitet. 

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet kan du:

 • redegjøre for termodynamikkens lover og de grunnleggende prinsippene bak energiproduksjon, energiomforming og energibruk.
 • beskrive hovedtrekkene ved de vanligste fornybare og ikke-fornybare energikildene samt teknologiene for overføring og lagring av energi.
 • diskutere energispørsmål i lys av faktorer som klimagassutslipp, energitilbakebetalingstid, forsyningsstabilitet, lagring, sikkerhet og ressurstilgang.
 • gjøre enkle beregninger for å vurdere ulike energiløsninger.
 • innhente og bruke data og bakgrunnsmateriale fra eksterne kilder til å analysere problemstillinger innenfor temaet energiressurser.
 • kommunisere dine funn ved hjelp av ulike sjangere av vitenskapelig formidling. 

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever ingen forkunnskaper ut over generell studiekompetanse.

Siden emnet ikke forutsetter fordypning i fysikk eller matematikk, egner det seg både for fysikkstudenter i starten av studiet og studenter fra andre fagområder. 

For fysikkstudenter i ulike stadier av studiet vil emnet gi gode eksempler på hvordan den grunnleggende fysikken fra andre emner kommer til bruk i energispørsmål som er relevante for samfunnet.

Undervisning

Emnet går over et helt semester. Undervisningen deles i tre bolker: 

 1. Selvstudium med undervisningsvideoer og ukentlige seminarer med diskusjons- og regneoppgaver
 2. Arbeid med individuell innlevering, inkludert ett skriveseminar
 3. Arbeid med prosjektoppgave i grupper, med 3 veiledningstimer og felles fremføring av arbeidene

Den individuelle innleveringen må være godkjent før du får gå videre til arbeidet med prosjektoppgave i grupper. Godkjent individuell innlevering er gyldig i 3 år. 

Reglement for obligatoriske innleveringer finner du her.

Det er obligatorisk oppmøte til fremføringen av gruppearbeidene. 

Eksamen

Hjemmeeksamen i form av prosjektoppgave

 • Studentene blir delt inn i grupper på tre til fire studenter som sammen skal gjøre en prosjektoppgave.
 • Prosjektoppgaven skal presenteres muntlig omtrent en uke etter at den er levert.
 • Prosjektoppgave og presentasjon må være bestått for å bestå emnet.

Den individuelle innleveringen må være godkjent før du får gå videre til arbeidet med prosjektoppgave i grupper. Godkjent individuell rapport er gyldig i 3 år.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. nov. 2022 03:35:30

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk