FYS1030 – Fysikk og energiressurser

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

Emnet gir en grunnleggende innføring i samfunnets bruk av energi og energiressurser i et bærekraftsperspektiv. Målet for kurset er å gi studentene tilstrekkelig kunnskap om termodynamikk og prinsippene bak energiproduksjon, energiomforming og energibruk til å kunne diskutere energispørsmål med en kvantitativ tilnærming. 

Emnet gir en innføring i både fornybare og ikke-fornybare energikilder, inkludert sol, vind, vann, bølger, tidevann, jordvarme, kjernekraft, bioenergi og fossile energikilder, i tillegg til overføring og lagring av energi. Vi vil gå inn på både de grunnleggende fysiske prinsippene bak de forskjellige energiressursene og på utfordringer knyttet til klimagassutslipp, ressursutnyttelse, andre miljøpåvirkninger og forsyningsstabilitet. 

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • har du fått kjennskap til termodynamikkens lover og prinsippene bak energiproduksjon, energiomforming og energibruk.
 • kjenner du hovedtrekkene ved de vanligste fornybare og ikke-fornybare energikildene samt teknologiene for overføring og lagring av energi.
 • har du fått trening i å diskutere energispørsmål i lys av faktorer som klimagassutslipp, energitilbakebetalingstid, forsyningsstabilitet, lagring, sikkerhet og ressurstilgang.
 • kan du gjøre enkle beregninger for å kunne foreta kritiske og kvantitative vurderinger av ulike energiløsninger.
 • har du fått trening i å innhente data og bakgrunnsmateriale fra eksterne kilder for å analysere en valgt problemstilling innenfor temaet energiressurser.
 • har du fått trening i klar og tydelig argumentasjon gjennom minst to sjangere av vitenskapelig formidling. 

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever ingen forkunnskaper ut over generell studiekompetanse.

Siden emnet ikke forutsetter fordypning i fysikk eller matematikk, egner det seg både for fysikkstudenter i starten av studiet og studenter fra andre fagområder. 

For fysikkstudenter i ulike stadier av studiet vil emnet gi gode eksempler på hvordan den grunnleggende fysikken fra andre emner kommer til bruk i energispørsmål som er relevante for samfunnet.

Undervisning

Emnet går over et helt semester. Undervisningen deles i tre bolker: 

 1. Selvstudium med undervisningsvideoer og diskusjonssamlinger (5 uker, 1 x 2 timer introduksjonsforelesning, 4 x 3 timer samlinger)
 2. Arbeid med individuell rapport, inkludert en skrivesamling (3 uker, 1 x 2 timer samling)
 3. Arbeid med prosjektoppgave i grupper, med 3 veiledningstimer (5 uker, 3 x 1 time veiledninger, 2 x 2 timer samlinger)

Studenter må få godkjent den individuelle rapporten før de får gå videre til arbeidet med prosjektoppgave i grupper. Godkjent individuell rapport er gyldig i 3 år. 

Reglement for obligatoriske innleveringer finner du her.

Det er obligatorisk oppmøte til fremleggingen av gruppearbeidene. 

Eksamen

Hjemmeeksamen i form av prosjektoppgave

 • Studentene blir delt inn i grupper på tre til fire studenter som sammen skal skrive en prosjektoppgave.
 • Prosjektoppgaven skal presenteres muntlig en uke etter at den er levert.
 • Både prosjektoppgaven og presentasjon må være bestått for å bestå emnet.

Studenter må få godkjent den individuelle rapporten før de får gå videre til arbeidet med prosjektoppgave i grupper. Godkjent individuell rapport er gyldig i 3 år.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. jan. 2022 22:11:21

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk