FYS4530 – Subatomær mange-partikkelteori II

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 og våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Merk at det kan komme endringer i eksamensform for enkelte emner våren 2021. Vi har som mål at både emnebeskrivelse og semestersider for alle emner skal være oppdatert med korrekt informasjon innen 1. februar 2021.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

FYS4530 Subatomær fysikk: Teori for relativistiske tungionekollisjoner er viet til teorien om kollisjoner mellom atomkjerner ved høye energier, og faseoverganger i kjernematerien. Pensum er spesielt tilpasset aktiviteten ved Large Hadron Collider ved CERN, fordi de fleste LHC eksperimentene, ALICE, ATLAS og CMS vil studere både partikkelfysikk og tungionefysikk ved høy energi. Kurset består av grunnleggende deler og detaljerte emner på forespørsel.

De grunnleggende enhetene er:

 • Fenomenologi for relativistiske tungionekollisjoner
 • Kvantekromodynamikk, fasediagram og tilstandslikning for kjernematerien under ekstreme forhold
 • Modellbeskrivelser av relativistiske nukleon-nukleon- og tungione-vekselvirkninger: hydrodynamikk, Glauber-modellen, Dual Parton-modellen og andre utvalgte modeller, og modellforutsigelser som vil bli testet ved Large Hadron Collider

En annen enhet bør velges blant følgende emner:

Signaturer på nye fenomener i relativistiske tungionekollisjoner:

 • Jet-produksjon og mediumindusert energitap for jets
 • Anisotrop flow og "ridge"-fenomenet
 • Foton- og di-lepton-produksjon
 • Produksjon av tunge kvarkonia
 • Femtoskopi og topartikkel-korrelasjoner
 • Særpartikkelproduksjon i en termisk-statistisk modell
 • Fargeglasskondensat og glasma
 • Gjenopprettelse av kiral symmetri og resonansmasser
 • Nøytronstjerner og eksotiske materieformer ved ekstreme baryontettheter

Hva lærer du?

Kurset skal gi studentene en moderne kvantemekanisk mangepartikkelbeskrivelse av nukleære systemer, både deres oppbygging og deres dynamiske egenskaper.

Etter kurset skal studentene ha kjennskap til:

 • Big Bang i det tidlige univers og mini-Big Bang i LHC ved CERN.
 • nye materietilstander produsert i høyenergetiske kjernekollisjoner, som kvark-gluon-plasma og fargeglasskondensat.
 • faseoverganger i kjernematerie ved høy tetthet og temperatur, og disses signaturer.
 • grunnleggende kvantekromodynamikk.
 • ulike modeller for relativistiske hadron-hadron og tungionekollisjoner.
 • modellenes prediksjoner for LHC ved CERN.

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

FYS3110 – Kvantemekanikk og FYS3510 – Subatomær fysikk med astrofysiske anvendelser (nedlagt)

Overlappende emner

 • 10 studiepoeng overlapp med FYS9530.

Undervisning

Emnet går over et helt semester med følgende tilbud: 

 • 3 timer forelesninger per uke
 • 2 timer regneøvelser per uke

Eksamen

 • To hjemmeeksamener midt i semesteret som hver teller 10 % ved sensurering.

 • Avsluttende muntlig eksamen som teller 80 % ved sensurering.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS9530

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. jan. 2021 09:12:06

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)