Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 og våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Merk at det kan komme endringer i eksamensform for enkelte emner våren 2021. Vi har som mål at både emnebeskrivelse og semestersider for alle emner skal være oppdatert med korrekt informasjon innen 1. februar 2021.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet er en innføring i fysikkdidaktikk, som handler om læring og undervisning i fysikk: Hva slags undervisning fremmer motivasjon og læring i fysikk, hvordan tilpasser vi faginnhold og læringsaktiviteter for ulike målgrupper, og hva karakteriserer fysikk som vitenskapsfag, som skolefag og i vekselvirkning med samfunnet?

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • kjenner du til fysikkdidaktikk som eget fagområde og beherske viktige begreper og terminologi på feltet, kunne diskutere fysikkens plass i skole, utdanning og samfunn, og kunne gjøre rede for fysikkfagets egenart og historie og fagets plass i norsk utdanningssystem.
 • kan du gjøre rede for læringsteori knyttet til fysikk og naturfag.
 • kan du utvikle og drøfte fysikkundervisning i lys av fysikkdidaktisk forskning om elevers og studenters forståelse i fysikk og motivasjon for faget, og begrunne valg av undervisningstema og -metoder fagdidaktisk.
 • kan du argumentere for eksperimentets plass i fysikkundervisning, beherske utstyr og forsøk som er sentrale i skolefysikken, og kunne argumentere for bruk av språk, visualisering og digitale verktøy i fysikkundervisning.
 • kan du trekke ut nyttig informasjon fra forskningstekster i fysikkdidaktikk og vurdere slike tekster kritisk.
 • kan du reflektere over fysikkens rolle i møtet med samfunnsutfordringer knyttet til energi, klima og helse, og diskutere fysikkformidling som samfunnsoppdrag.

Og ett av disse punktene:

 • kan du orientere deg i, og gjøre bruk av, forskningslitteratur innen fysikkdidaktikk
 • kan du designe, gjennomføre og rapportere fra et fysikkeksperiment og kommentere dette i didaktisk sammenheng.

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Emnet er ikke åpent for enkeltemnestudenter.

For studenter på Lektorprogrammet, studieretningene fysikk-matematikk eller matematikk-fysikk, forutsettes det at normalt studieløp er fulgt og at emnet tas i sjette semester. For andre studenter anbefales minimum 60 studiepoeng innen fysikk og astronomi.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over et helt semester med 5 timer undervisning per uke, totalt 75 timer per semester. Undervisningen består av:

 • Forelesninger
 • Laboratorieøvelser
 • Gruppearbeid 

Undervisningen vil være fleksibel med tanke på tiden vi bruker på gjennomgang av teori, gruppearbeid og diskusjoner, samt laboratorieøvelser.

Dette emnet har 3 obligatorske laboratorierapporter, samt en teoretisk eller eksperimentell oppgave, som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

 • Avsuttende muntlig eksamen, med et praktisk eksperiment, som teller 100% ved sensurering.

3 obligatorske laboratorierapporter, samt en teoretisk eller eksperimentell oppgave, må være godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS3810 – Fysikkdidaktikk

Hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler i 30 minutter forberedelsestid. Ingen hjelpemidler under selve eksaminasjonen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. jan. 2021 15:14:17

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk