HON1000 – Tverrfaglig tema for honours-studenter

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala.

Ved MN er eksamener uten fysisk oppmøte også hovedregelen høsten 2021. Av faglige grunner vil noen emner avholdes med skriftlig skoleeksamen så fremt smittesituasjonen tillater dette.

Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Emnet gir perspektiver fra flere fagområder på et bestemt aktuelt tverrfaglig tema. Hensikten er å gi deg som honours-student en innføring i et aktuelt tema som du blir kjent med gjennom honours-programmet, og inspirere deg til videre arbeid med dette temaet. Temaet belyses ved at aktive forskere og inviterte foredragsholdere gir ulike perspektiver fra sine fagdisipliner. Emnet skal gi deg en praktisk innføring i akademiske tradisjoner for læring og diskusjon, og et nytt perspektiv både på eget fag, andre fag og vekselvirkningen mellom disse. Gjennom arbeid i tverrfaglige grupper får du en første erfaring fra tverrfaglig arbeid. Undervisningen er basert på aktiv deltagelse i en faglig diskusjon med ledende fagpersoner. Du lærer å analysere og utvikle vitenskapelige resonnementer og å gjenkjenne og anvende vitenskapelige prinsipper i analyse og diskusjon.

Hva lærer du?

Kunnskap

Du skal:

  • kjenne de grunnleggende problemstillingene rundt ett tverrfaglig tema og temaets relasjon til din egen fagbakgrunn og minst en annen fagbakgrunn.

  • kjenne de grunnleggende prinsippene for vitenskapelig arbeid og diskusjon både i eget fagområde og i møte med andre fagområder.

  • ha forståelse for kompleksiteten i en tverrfaglig problemstilling på bakgrunn av din egen fagkompetanse, forelesninger og diskusjoner.

Ferdigheter

Du skal

  • kunne sette deg inn i relevant faglitteratur innen et tverrfalig tema, utvikle og stille kritiske spørsmål til en presentasjon, delta aktivt i diskusjoner, samarbeide med fagpersoner og studenter, og kunne reflektere omkring disse aktivitetene.

  • kunne orientere deg i nye faglige temaer og i hvordan en problemstilling kan belyses fra flere fagområder.

  • utvikle evne, interesse og forståelse for å se din kunnskap i sammenheng med andres kunnskap.

Kompetanse:

Du skal

  • kunne arbeide effektivt med og kommunisere effektivt omkring en faglig problemstilling med personer med en annen fagbakgrunn.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Emnet er kun for studenter med opptak til UiOs honours-program.

Undervisning

Emnet går over to semestre:

  • 6 samlinger à 2 timer hvert semester
  • 6 forberedelser à to timer hvert semester

Til sammen tolv samlinger og tolv forberedelser.

Samlingene organiseres som et en-times foredrag eller diskusjon mellom forskere etterfulgt av en en-times diskusjon mellom studentene og foredragsholderne. Foredragsholderne vil være aktive forskere som arbeider innenfor temaet og som vil kunne belyse temaet med utgangspunkt i deres faglige bakgrunn.

Studentene vil på forhånd få utlevert og sette seg inn i relevant litteratur for hvert enkelt foredrag. I forberedelsene til samlingene vil studentene utarbeide spørsmål i små tverrfaglig sammensatte grupper under veiledning av en gruppelærer. Spørsmålene skal ha en kort motivasjon. Spørsmålene skal stilles under samlingen. Etter samlingen skal studentene individuelt skrive en kort refleksjon omkring spørsmålet, svaret og diskusjonen og levere dette skriftlig sammen med spørsmålet. Disse refleksjonene danner grunnlaget for mappevurderingen i emnet. Refleksjonsnotatene kan i noen tilfeller etter avtale med undervisningsansvarlig erstattes med blog/vlog-innlegg eller korte artikler.

Obligatorisk aktivitet

Det er obligatorisk deltagelse på samlingene og forberedelsene. Studenter må ha møtt på minst 10 av 12 samlinger.

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen, og de er kun gyldig i det semesteret de ble godkjent.

Eksamen

  • Innleveringsoppgaver i form av refleksjonsnotater fra samlingene.

Det er obligatorisk deltagelse på minst 10 av 12 samlinger, og det må leveres refleksjonsnotater fra alle seminarer man har deltatt på. Minst 8 av refleksjonsnotatene må være bestått, og det vil ikke være mulig å levere inn reviderte refleksjonsnotater til ny vurdering etter første gangs innlevering. Det vil bli utført plagiatkontroll for alle innleverte notater.

Eksamen består av innleveringsoppgaver i form av refleksjonsnotater fra samlingene.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. juni 2021 19:14:40

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst

Over to semestre, oppstart hver høst.

Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk