Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet dekker praktiske og teoretiske prinsipper for fjernanalyse brukt til jordobservasjon. Etter å ha tatt emnet vil du være i stand til å forstå innholdet av slike data, og hvordan du henter ut spesifikk informasjon. Du vil også være i stand til å bestemme hvilke teknikker som vil være best egnet for ulike formål.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet har du:

 • Forståelse for egenskapene ved synlig, infrarød og mikrobølgedel av det elektromagnetiske spektrum.
 • Kunnskap om ulike fjernanalyseplattformer og bildesensorer.
 • Kompetanse til å utføre datainnsamling, -lagring og -prosessering.
 • Kunnskap om ulike områder for anvendelse av fjernanalyse.
 • Erfaring med skriving av en prosjektrapport tilpasset et gitt tema

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnene GEO3515 og GEO4515 har felles opptak. Samlet opptakskapasitet er 20 studenter.

Dersom det er flere enn 20 søkere rangeres disse etter følgende kategorier:

 1. Studenter tatt opp på følgende studieretninger ved UiO (ikke prioritert rekkefølge):
 2. Studenter tatt opp på følgende studieretninger på master ved UiO (ikke prioritert rekkefølge):
 3. Andre programstudenter ved Institutt for geofag, UiO
 4. Utvekslingsstudenter på bachelor- og masternivå, samt andre bachelor- og masterstudenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO.
 5. Enkeltemnestudenter

Søkere vil bli rangert etter antall studiepoeng innenfor hver kategori: alle søkere innen kategori 1 rangeres før søkere i kategori 2, også videre. Dersom det er plassbegrensning i emnet, vil ledige plasser tildeles etter loddtrekning til de med likt antall studiepoeng. 

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger 2 timer per uke, samt øvinger i datalab 2 timer per uke. En obligatorisk presentasjon av og innlevering av en obligatorisk prosjektrapport (ca. 10 sider) innen et tildelt tema. Prosjektrapporten teller med i sluttkarakter.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Vi forbeholder oss retten til å endre undervisningsform og eksamen i semester hvor det er oppmeldt 5 eller færre studenter.

Eksamen

 • En prosjektpresentasjon og den skriftlige prosjektrapporten må være godkjent før avsluttende eksamen.
 • Den skriftlige prosjektrapporten teller 30 %.
 • Avsluttende skriftlig eksamen som teller 70 % (3 timer).

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Det regnes også som 1 av 3 forsøk på eksamen i dette emnet dersom du tar eksamen i ett eller flere av følgende emner: 

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)