Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet dekker de praktiske og teoretiske prinsippene for fjernmåling som brukes for å observere jorden fra luft og rom. Emnet fokuserer på miljøovervåking fra satellitter. Hoveddelene av emnet er (i) fysiske prinsipper bak fjernmåling, spesiellt elektromagnetisk stråling, (ii) sensorer og plattformer som brukes i jordobservasjon, og (iii) metoder for å analysere innhentede data.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet, er du i stand til å

 • forklare egenskapene til de synlige, infrarøde og mikrobølgedelene i det elektromagnetiske spekteret
 • sammenligne ulike plattformer for fjernanalyse og bildesensorer
 • analysere fjernmålingsdata og evaluere resultater fra slike data
 • formidle resultater fra et eget fjernmålingsprosjekt i muntlig og skriftlig form
 • reflektere over hvilke fjernmålingsteknikker og analysemetoder som er egnet i forskjellige anvendelser av miljøovervakning
 • skrive en prosjektrapport tilpasset et gitt tema

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnene GEO3515 og GEO4515 har felles opptak. Samlet opptakskapasitet er 20 studenter.

Dersom det er flere enn 20 søkere, rangeres disse etter følgende kategorier:

 1. Studenter tatt opp på følgende studieretninger ved UiO (ikke prioritert rekkefølge):

 2. Studenter tatt opp på følgende studieretninger på master ved UiO (ikke prioritert rekkefølge):

 3. Andre programstudenter ved Institutt for geofag, UiO

 4. Utvekslingsstudenter på bachelor- og masternivå, samt andre bachelor- og masterstudenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO

 5. Enkeltemnestudenter

Søkere vil bli rangert etter antall studiepoeng innenfor hver kategori: alle søkere innen kategori 1 rangeres før søkere i kategori 2, og så videre. Dersom det er plassbegrensning i emnet, vil ledige plasser tildeles etter loddtrekning til de med likt antall studiepoeng. 

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger 2 timer per uke, samt øvinger i datalab 2 timer per uke. Det er obligatorisk presentasjon av og innlevering av en prosjektrapport (ca. 10 sider) innen et tildelt tema. Prosjektrapporten teller med i sluttkarakter.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Vi forbeholder oss retten til å endre undervisningsform og eksamen i semester hvor det er oppmeldt 5 eller færre studenter.

Eksamen

 • En obligatorisk prosjektpresentasjon må være godkjent før avsluttende eksamen.
 • En skriftlig prosjektrapport teller 30% ved sensurering. Prosjektrapporten må være bestått før avsluttende eksamen.
 • Avsluttende skriftlig eksamen teller 70% ved sensurering.
 • Den skriftlige prosjektrapporten og avsluttende skriftlig eksamen må være bestått hver for seg for å bestå emnet.

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for forsøk på fusk.

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil 3 ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Det regnes også som 1 av 3 forsøk på eksamen i dette emnet dersom du tar eksamen i ett eller flere av følgende emner: 

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. juli 2022 07:16:00

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)