Dette emnet er erstattet av GEO4900 – Atmosfære-hav dynamikk.

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg fluiddynamikk i storskalabevegelse på Jorden, med anvendelse mot atmosfæren og havet. Bevegelse på slike skalaer, inkludert stormer, Jet Streamen og Golfstrømmen, er sterkt påvirket av jordens rotasjon. Viktige aspekter ved bevegelse kan fanges med forenklet dynamikk, som vist i emnet.

Hva lærer du?

Ved fullføring av emnet har studenten grunnleggende kunnskap om:

  • bevegelsesligninger for et roterende system
  • geostrofiske og hydrostatiske balanser, samt forholdet til termalvind
  • gravitasjon og planetariske bølger
  • turbulente grensesjikt og energikaskaden
  • barotropisk og baroklinisk ustabilitet
  • forenklede modeller for atmosfærisk og oseanisk sirkulasjon

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse, MEK3230 – Fluidmekanikk

Overlappende emner

Undervisning

2 forelesninger per uke, 1 gruppetime hver annen uke og 6 obligatoriske oppgaver som må være godkjent før studenten kan gå opp til avsluttende eksamen.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen, epost adresse: studieinfo@geo.uio.no

Eksamen

Skriftlig midtveiseksamen teller 1/3 av avsluttende vurdering, skriftlig avsluttende eksamen teller 2/3 av avsluttende vurdering.

Hjelpemidler

Kalkulator.

Matematisk formelsamling av Rottmann

Eksamensspråk

Norsk, engelsk ved behov. Studenten kan svare på et skandinavisk språk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Dette emnet ses i sammenheng med GEF3450 – Geofysisk fluiddynamikk (videreført), GEO3900 – Atmosfære hav dynamikk (nedlagt), GEO4900 – Atmosfære-hav dynamikk ved praktisering av tregangersregelen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2017

Emnet videreføres i ny kode GEO4900 høsten 2018.

Eksamen

Høst 2017

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)