GEO4900 – Atmosfære-hav dynamikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet tar for seg fluiddynamikk i storskalabevegelse på Jorden, med anvendelse mot atmosfæren og havet. Bevegelse på slike skalaer, inkludert stormer, jetstrømmen og Golfstrømmen, er sterkt påvirket av jordens rotasjon. Viktige aspekter ved bevegelse kan fanges med forenklet dynamikk, som vist i emnet.

Hva lærer du?

Ved fullføring av emnet har studenten grunnleggende kunnskap om:

  • bevegelsesligninger for et roterende system
  • geostrofiske og hydrostatiske balanser, samt forholdet til termalvind
  • gravitasjon og planetariske bølger
  • turbulente grensesjikt og energikaskaden
  • barotropisk og baroklinisk ustabilitet
  • forenklede modeller for atmosfærisk og oseanisk sirkulasjon

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

2 x 2 timer forelesninger og opptil 2 gruppetimer hver uke. 6 obligatoriske oppgaver som må være bestått før studenten kan gå opp til avsluttende eksamen.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Vi forbeholder oss retten til å endre undervisningsform og eksamen i semester hvor det er oppmeldt 5 eller færre studenter.

Eksamen

  • 6 skriftlige innleveringer som til sammen teller 40% av karakteren, og som må være bestått før du kan fremstille deg til avsluttende eksamen.
  • Avsluttende skriftlige eksamen (3 timer) som teller 60%.
  • Både de skriftlige innleveringene og avsluttende skriftlig eksamen må være bestått hver for seg for å bestå kurset. 

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Det regnes også som 1 av 3 forsøk på eksamen i dette emnet dersom du tar eksamen i ett eller flere av følgende emner: 

Hjelpemidler til eksamen

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. okt. 2020 13:12:33

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk