BIO9331 – Menneskelig påvirkning på det marine miljø

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir oversikt over hvordan aktuelle marine miljøproblemer som eutrofiering, giftige algeoppblomstringer klimaendringer og forsuring og introduksjon av avfall, miljøgifter, oljeforurensning, nanopartikler, og arter påvirker det marine miljø. Temaer som tas opp er virkninger på enkeltindivider, populasjoner og bestander, økologiske samfunn og næringskjeder. I tillegg tar emnet opp målsetning og strategi for miljøovervåkning og mest mulig effektiv miljøforvaltning og hvordan vi kan vurdere miljørisiko og utføre konsekvensanalyser.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

 • Ha en oversikt over dagsaktuelle marine miljøproblemer med hensyn på årsaker, virkninger og strategier for tiltak.
 • Ha innsikt i metodiske utfordringer og kritisk tolkning av rapporter, vitenskapelige artikler og miljødata.
 • Ha kunnskap om norsk og internasjonal miljølovgivning og viktige internasjonale avtaler
 • Ha en grunnleggende forståelse av effektundersøkelser, miljøovervåking, risiko- og tilstandsvurdering sett fra forskningsmiljøenes, myndighetenes og industriens perspektiv.

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Emnene BIO4331 og BIO9331 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

 1. Ph.d.-kandidater og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
 2. Andre ph.d.-kandidater og hospitanter
 3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter

Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Kunnskap i generell kjemi og biologi tilsvarende BIO4400 – Pelagisk økologi og BIO4301 – Marin bentisk økologi.

Overlappende emner

Undervisning

 • Forelesning
 • Gruppearbeid,
 • Diskusjonsgrupper
 • Studentpresentasjoner.

Gruppearbeid og studentpresentasjoner er obligatorisk. Gruppearbeidet vil bestå av blant annet regneøvelser, demonstrasjoner og ekskursjoner. Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen. I tillegg skal du skrive to 10-siders essay om utdelte temaer, og holde to 45 minutters forelesninger basert på disse, som teller på den endelige karakteren.

Obligatorisk frammøte første dag. Dette gjelder også for deg som er på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom forfall til første forelesning ikke er meldt til studieadministrasjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i 5 år.

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

 • Avsluttende skriftlig eksamen i Inspera (3 timer) teller 70%.
 • Essay med påfølgende forelesninger teller 15% hver av avsluttende karakter (til sammen 30%).

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Eksamensforsøk:

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emner: BIO4330 - Forurensningseffekter i akvatiske miljøer (nedlagt) og BIO4331 - Menneskelig påvirkning på det marine miljø

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. nov. 2020 03:34:19

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)