BIO4331 – Menneskelig påvirkning på det marine miljø

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir innføring i hvordan aktuelle marine miljøproblemer som eutrofiering, giftige algeoppblomstringer klimaendringer og forsuring og introduksjon av avfall, miljøgifter, oljeforurensning, nanopartikler, og arter påvirker det marine miljø. Temaer som tas opp er virkninger på enkeltindivider, populasjoner og bestander, økologiske samfunn og næringskjeder. I tillegg tar emnet opp målsetning og strategi for miljøovervåkning og mest mulig effektiv miljøforvaltning og hvordan vi kan vurdere miljørisiko og utføre konsekvensanalyser.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

  • Ha en oversikt over dagsaktuelle marine miljøproblemer med hensyn på årsaker, virkninger og strategier for tiltak.
  • Ha innsikt i metodiske utfordringer og kritisk tolkning av rapporter, vitenskapelige artikler og miljødata.
  • Ha kunnskap om norsk og internasjonal miljølovgivning og viktige internasjonale avtaler
  • Ha en grunnleggende forståelse av effektundersøkelser, miljøovervåking, risiko- og tilstandsvurdering sett fra forskningsmiljøenes, myndighetenes og industriens perspektiv.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

PhD-studenter ved UiO må melde seg tili BIO9331.

Emnene BIO4331 og BIO9331 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. PhD-studenter og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
  2. Andre PhD-studenter og hospitanter
  3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter
  4. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskap i generell kjemi og biologi tilsvarende BIO4400 – Pelagisk økologi , BIO4301 – Marin bentisk økologi .

Undervisning

Undervisning gis intensivt i uke 40-45 i form av forelesninger, gruppearbeid, diskusjonsgrupper og studentpresentasjoner. Gruppearbeid og en studentpresentasjon er obligatorisk. Gruppearbeidet vil bestå av blant annet regneøvelser, demonstrasjoner og ekskursjoner.

Første forelesning er obligatorisk. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Eksamen

Avsluttende skriftlig digital eksamen i uke 45 (3 timer) teller 100%.

Emnet krever godkjent obligatorisk oppmøte på første forelesning og gruppearbeidet, samt at man fremfører en egen presentasjon før man kan gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Emnet gis hvis antall registrerte studenter er flere enn 3.

Eksamen

Hver høst

Emnet har byttet navn I 2016

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)