BIO4331 – Menneskelig påvirkning på det marine miljø

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

Emnet gir innføring i hvordan aktuelle marine miljøproblemer som eutrofiering, giftige algeoppblomstringer klimaendringer og forsuring og introduksjon av avfall, miljøgifter, oljeforurensning, nanopartikler, og arter påvirker det marine miljø. Temaer som tas opp er virkninger på enkeltindivider, populasjoner og bestander, økologiske samfunn og næringskjeder. I tillegg tar emnet opp målsetning og strategi for miljøovervåkning og mest mulig effektiv miljøforvaltning og hvordan vi kan vurdere miljørisiko og utføre konsekvensanalyser.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

 • Ha en oversikt over dagsaktuelle marine miljøproblemer med hensyn på årsaker, virkninger og strategier for tiltak.
 • Ha innsikt i metodiske utfordringer og kritisk tolkning av rapporter, vitenskapelige artikler og miljødata.
 • Ha kunnskap om norsk og internasjonal miljølovgivning og viktige internasjonale avtaler
 • Ha en grunnleggende forståelse av effektundersøkelser, miljøovervåking, risiko- og tilstandsvurdering sett fra forskningsmiljøenes, myndighetenes og industriens perspektiv.

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnene BIO4331 og BIO9331 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

 1. Ph.d.-kandidater og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
 2. Andre ph.d.-kandidater og hospitanter
 3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter

Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning.

Kunnskap i generell kjemi og biologi tilsvarende BIO4400 – Pelagisk økologi (videreført) og BIO4301 – Marin bentisk økologi (videreført).

Overlappende emner

Undervisning

 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Diskusjonsgrupper
 • Studentpresentasjoner

Gruppearbeid og studentpresentasjoner er obligatorisk. Gruppearbeidet vil bestå av blant annet regneøvelser, demonstrasjoner og ekskursjoner. Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Obligatorisk frammøte første dag. Dette gjelder også for de som er på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom forfall til første forelesning ikke er meldt til studieadministrasjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i 5 år.

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen i Inspera, (3 timer) teller 100%

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Eksamensforsøk

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emne: BIO4330 - Forurensningseffekter i akvatiske miljøer (nedlagt) og BIO9331 - Menneskelig påvirkning på det marine miljø

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. jan. 2022 00:14:34

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst

Undervisning tilbys siste gang høst 2020

Eksamen
Høst

Eksamen tilbys siste gang høst 2020

Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)