BIO4381 – Giftige alger og algedyrking

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i betydningen av giftige algeoppblomstringer, giftige algers økologi, taksonomi, giftighet og toksiner, samt algeovervåking i det marine miljø og i ferskvann. Kurset gir også opplæring i laboratoriemetoder som brukes innen forskning om skadelige mikroalger, som lysmikroskopi, algeisolering og kvantifisering, algedyrking, vekstmålinger, toksisitetstester, toksinanalyser og molekylærbiologiske metoder for påvisning av mikroalger.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet:

 • Har du innsikt om problemene med giftige algeoppblomstringer i det marine miljø og i ferskvann
 • Kjenner du de viktigste skadelige mikroalgene i Europa, deres økologi, gifter og effekter
 • Kan du indentifisere dem i lys- eller elektronmikroskop
 • Har du erfaring med å isolere mikroalger fra naturlige vannprøver, lage algemedium, dyrke alger og måle vekst i kulturer
 • Kan du redegjøre for metoder for å identifisere, påvise og kvantifisere skadelige alger med molekylærbiologiske metoder og mikroskopering
 • Kan du utføre enkle giftighetstester og algetoksinanalyser

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

PHD-kandidater må melde seg til BIO9381. 

Emnene BIO4381 og BIO9381 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

 1. PhD-kandidater og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
 2. Andre PhD-kandidater og hospitanter
 3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter

Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

BIO1150, BIO2220 og BIO4400 – Pelagisk økologi (videreført)

Overlappende emner

Undervisning

 • Forelesninger 
 • Laboratorieøvelser
 • Regneøvelser 
 • Kollokvier

 Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Obligatorisk frammøte første dag. Dette gjelder også for de som er på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom forfall til første forelesning ikke er meldt til studieadministrasjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i 5 år. 

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) teller 100%.

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamensforsøk

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emne: BIO9381 - Giftige alger og algedyrking

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. aug. 2022 09:21:53

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst

Undervisning tilbys siste gang høst 2019

Eksamen
Høst

Eksamen tilbys siste gang høst 2020

Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)