Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i utbredelsesmodellering og de data- og analyseverktøyene som er en forutsetning for utbredelsesmodellering. Gjennom forelesninger og praktiske øvelser gis en innføring i teorien for utbredelsesmodellering, en kritisk gjennomgang av styrker, svakheter, feil og usikkerhet gjennom hele prosessen av utbredelsesmodellering, oversikt over data, metode, programvare og nyttige verktøy, tilrettelegging av  data og praktisk øvelse i dataanalyse- og utbredelsesmodellering. Studentene skal levere en obligatorisk prosjektoppgave og presentere og diskutere stoffet i en obligatorisk plenumspresentasjon.

Hva lærer du?

Emnet skal gi en god teoretisk forståelse for prinsippene for utbredelsesmodellering, samt praktisk erfaring med de viktigste dataanalyseverktøyene som benyttes i utbredelsesmodelleringssammenheng. Gjennom prosjektoppgaven og den praktiske utbredelsesmodelleringen med påfølgende diskusjon skal deltakerne lære å kritisk vurdere hele prosessen med utbredelsesmodellering.


Studenter som tar BIO9115 vil ha et vesentlig utvidet teoretisk pensum i forhold til studenter som tar BIO4115, og forutsettes å oppnå en vesentlig dypere innsikt i og forståelse av utbredelsesmodellering, både med hensyn til teoretiske grunnlag og praktiske anvendelser.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Emnene BIO4115 og BIO9115 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. Ph.d.-kandidater og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
  2. Andre ph.d.-kandidater og hospitanter
  3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter
  4. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

 

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

BIO1000 – Grunnkurs i biologi (nedlagt), BIO2100 – Generell økologi (videreført), BIO2150A – Biostatistikk (nedlagt) og BIO4021 – Gradientanalyseteknikker (videreført)

Emnet gir ikke teknisk kursing i geografiske informasjonssystemer (GIS). Kunnskap om og erfaring i bruk av GIS og statistisk programvare (R) er en klar fordel.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger (30 t) og datalaboratorieøvelser (30 t). Kurset omfatter en obligatorisk prosjektoppgave (80 t) som skal danne grunnlaget for presentasjonen og diskusjonen på den obligatoriske avsluttende plenumssamlingen over 1-2 dager (40 t). Det er obligatorisk deltagelse på hele forelesnings- og datalaboratoriumsdelen, men det godtas et fravær på maksimum 20 %. Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning og på den avsluttende plenumssamlingen.

Forelesninger/laboratorieøvelser vil bli gitt som to konsentrerte blokker, hver på 5 dager i uke 46-50 (i november og desember). Den obligatoriske prosjektoppgaven vil bli vurdert (godkjent/ikke godkjent) i forkant av plenumssamlingen. Godkjente semesteroppgaver blir gjort tilgjengelig for alle kursdeltagere, presentert og drøftet på den avsluttende plenumssamlingen i desember.

Studenter som tar BIO9115 vil få utdelt ca. 10 artikler de må sette seg inn i med oppdatert litteratur på området. De vil få ekstra problemstillinger de må gjøre rede for i prosjektoppgaven basert på disse artiklene og  praktisk modelleringsoppgaver.

Første forelesning er obligatorisk. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Eksamen

For å bestå emnet må man

  • ha godkjent obligatorisk deltagelse på forelesninger/datalab
  • få godkjent obligatorisk prosjektoppgave
  • få godkjent presentasjon og diskusjon på den avsluttende plenumssamlingen

Studenter som tar BIO9115 forventes å kunne vise en vesentlig dypere innsikt i og forståelse av utbredelsesmodellering enn studenter som tar BIO4115, både med hensyn til teoretiske grunnlag og praktiske anvendelser.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Dette emnet ses i sammenheng med følgende emner ved praktisering av tregangersregelen: BIO4115 – Utbredelsesmodellering (videreført), BIOS5211 – Utbredelsesmodellering og BIOS9211 – Utbredelsesmodellering

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Annenhver høst fra 2017

Eksamen

Annenhver høst fra 2017

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)