BIOS5211 – Utbredelsesmodellering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i utbredelsesmodellering og de data- og analyseverktøyene som er en forutsetning for utbredelsesmodellering. Gjennom forelesninger og praktiske øvelser gis en innføring i teorien for utbredelsesmodellering, oversikt over data, metode, programvare og nyttige verktøy for utbredelsesmodellering, og gjennomgang av styrker, svakheter, feil og usikkerhet gjennom hele modelleringsprosessen. Studentene skal levere en obligatorisk prosjektoppgave og presentere og diskutere stoffet i en obligatorisk plenumspresentasjon.

Hva lærer du?

Emnet skal gi en god teoretisk forståelse for prinsippene for utbredelsesmodellering, samt praktisk erfaring med de viktigste dataanalyseverktøyene som benyttes i utbredelsesmodelleringssammenheng. Gjennom prosjektoppgaven og den praktiske utbredelsesmodelleringen med påfølgende diskusjon skal deltakerne lære å kritisk vurdere hele prosessen med utbredelsesmodellering.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

PhD.-studenter ved UiO må melde seg til emnet BIOS9211 – Utbredelsesmodellering.

Emnene BIOS5211 og BIO9211 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. PhD-studenter og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
  2. Andre PhD-studenter og hospitanter
  3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter

Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

BIOS1150 – Biologisk mangfold, BIOS2100 – Generell økologi, STK1000 – Innføring i anvendt statistikk og BIOS5210 – Gradientanalyseteknikker.

Emnet gir ikke teknisk kursing i geografiske informasjonssystemer (GIS). Kunnskap om og erfaring i bruk av GIS og statistisk programvare (R) er en klar fordel.

Overlappende emner

Undervisning

  • Forelesninger
  • Datalaboratorieøvelser 
  • En obligatorisk prosjektoppgave som skal danne grunnlaget for presentasjonen og diskusjonen på den avsluttende plenumssamlingen over 1-2 dager

 Det er obligatorisk deltagelse på hele forelesnings- og datalaboratoriumsdelen, men det godtas et fravær på maksimum 20 %. Det er obligatorisk oppmøte på den avsluttende plenumssamlingen.

Obligatorisk frammøte første dag. Dette gjelder også for de som er på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom forfall til første forelesning ikke er meldt til studieadministrasjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Kurset vil bli holdt i uke 46-50 (i november og desember). Forelesninger/laboratorieøvelser vil bli gitt I en konsentrert blokk I første halvdel. Den obligatoriske prosjektoppgaven blir vurdert (godkjent/ikke godkjent) i forkant av plenumssamlingen. Godkjente oppgaver blir gjort tilgjengelig for alle kursdeltagere, presentert og drøftet i på den avsluttende plenumssamlingen i desember.

Eksamen

For å bestå emnet må man

  • Ha godkjent obligatorisk deltagelse på forelesninger/datalab
  • Få godkjent obligatorisk prosjektoppgave
  • Få godkjent presentasjon og diskusjon på den avsluttende plenumssamlingen

Eksamensforsøk

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: BIOS9211 – Utbredelsesmodellering, BIO4115 – Utbredelsesmodellering (videreført) og BIO9115 – Utbredelsesmodellering (videreført).

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 2. des. 2022 23:21:44

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst

Annenhver høst

 

Undervisning tilbys neste gang høst 2023

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)