BIOS9211 – Utbredelsesmodellering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i utbredelsesmodellering og de data- og analyseverktøyene som er en forutsetning for utbredelsesmodellering. Gjennom forelesninger og praktiske øvelser gis en innføring i teorien for utbredelsesmodellering, oversikt over data, metode, programvare og nyttige verktøy for utbredelsesmodellering, og gjennomgang av styrker, svakheter, feil og usikkerhet gjennom hele modelleringsprosessen. Studentene skal levere en obligatorisk prosjektoppgave og presentere og diskutere stoffet i en obligatorisk plenumspresentasjon.

Hva lærer du?

Emnet skal gi en god teoretisk forståelse for prinsippene for utbredelsesmodellering, samt praktisk erfaring med de viktigste dataanalyseverktøyene som benyttes i utbredelsesmodelleringssammenheng. Gjennom prosjektoppgaven og den praktiske utbredelsesmodelleringen med påfølgende diskusjon skal deltakerne lære å kritisk vurdere hele prosessen med utbredelsesmodellering.

Studenter som tar BIOS9211 vil ha et vesentlig utvidet teoretisk pensum i forhold til studenter som tar BIOS5211, og forutsettes å oppnå en vesentlig dypere innsikt i og forståelse av utbredelsesmodellering, både med hensyn til teoretiske grunnlag og praktiske anvendelser.

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Emnene BIOS5211 og BIOS9211 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. Ph.d.-kandidater og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
  2. Andre ph.d.-kandidater og hospitanter
  3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter

Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

BIOS1150 – Biologisk mangfold, BIOS2100 – Generell økologi, STK1000 – Innføring i anvendt statistikk og BIOS5210 – Gradientanalyseteknikker.

Emnet gir ikke teknisk kursing i geografiske informasjonssystemer (GIS). Kunnskap om og erfaring i bruk av GIS og statistisk programvare (R) er en klar fordel.

Overlappende emner

Undervisning

  • Forelesninger
  • Datalaboratorieøvelser
  • En obligatorisk prosjektoppgave som skal danne grunnlaget for presentasjonen og diskusjonen på den obligatoriske avsluttende plenumssamlingen over 1-2 dager

Det er obligatorisk deltagelse på hele forelesnings- og datalaboratoriumsdelen, men det godtas et fravær på maksimum 20 %. Det er obligatorisk oppmøte på den avsluttende plenumssamlingen.

Obligatorisk frammøte første dag. Dette gjelder også for de som er på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom forfall til første forelesning ikke er meldt til studieadministrasjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Forelesninger/laboratorieøvelser vil bli gitt som to konsentrerte blokker, hver på 5 dager i uke 46-50 (i november og desember). Den obligatoriske prosjektoppgaven vil bli vurdert (godkjent/ikke godkjent) i forkant av plenumssamlingen. Godkjente semesteroppgaver blir gjort tilgjengelig for alle kursdeltagere, presentert og drøftet på den avsluttende plenumssamlingen i desember.

Studenter som tar BIOS9211 vil få utdelt ca. 10 artikler de må sette seg inn i med oppdatert litteratur på området. De vil få ekstra problemstillinger de må gjøre rede for i prosjektoppgaven basert på disse artiklene og praktisk modelleringsoppgaver.

Eksamen

For å bestå emnet må man

  • Ha godkjent obligatorisk deltagelse på forelesninger/datalab
  • Få godkjent obligatorisk prosjektoppgave
  • Få godkjent presentasjon og diskusjon på den avsluttende plenumssamlingen

Studenter som tar BIOS9211 forventes å kunne vise en vesentlig dypere innsikt i og forståelse av utbredelsesmodellering enn studenter som tar BIOS5211, både med hensyn til teoretiske grunnlag og praktiske anvendelser.

Eksamensforsøk

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: emne: BIOS5211 – Utbredelsesmodellering, BIO4115 – Utbredelsesmodellering (videreført) og BIO9115 – Utbredelsesmodellering (videreført).

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. aug. 2022 17:20:15

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)