Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en grundig gjennomgang av sentrale emner innen moderne nevrovitenskap. Innholdet spenner fra detaljert kunnskap om det molekylære og biofysiske grunnlaget for nervesignaler til høyere hjernefunksjoner som hukommelse. Emnet fokuserer på basale mekanismer som ligger til grunn for hjernens normalfunksjon, og betydningen av disse prosessene vil fremheves gjennom kliniske/patologiske eksempler. Emnet vil presentere forskningsfronten og store uløste spørsmål innen hjerneforskningen.
Aktuelle temaer er: ionekanaler, synaptisk plastisitet, hjerneutvikling, nevrale nettverk, persepsjon, læring og hukommelse. Kurset er basert på samarbeid mellom Institutt for molekylær biovitenskap, Psykologisk institutt og flere forskningsgrupper ved Med. fak.

Nevrovitenskap er et tverrfaglig forskningsfelt og passer for master- og forskerlinjestudenter med oppgave i nevrobiologi, men egner seg også som videre- og etterutdanningskurs for leger.

Hva lærer du?

Du får inngående kunnskap om prosessene som ligger til grunn for hjerneaktivitet normalt og ved sykdom. Du får en solid platform for videre studier i nevrovitenskap og introduseres for forskningsmiljøer i nevrovitenskap ved UiO (MatNat (IMBV), Med.fak (IMB & Rikshospitalet) og psykologisk institutt).

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er åpent for studenter fra alle fakulteter.

PhD studenter må melde seg til MBV9340 - Avansert nevrobiologi

Emnene MBV4340 og MBV9340 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. PhD-studenter og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
  2. Andre PhD-studenter og hospitanter
  3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter
  4. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter grunnleggende kunnskap om nerveceller og cellemembranens elektriske egenskaper (membranpotensial, aksjonspotensial)

Anbefalte forkunnskaper

Emner som MBV3050 – Humanfysiologi (videreført) og MBV3010 – Videregående cellebiologi (videreført) anbefales. Studenter uten slik relevant innsikt i biologi bør kontakte faglærer i god tid før kursstart.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet er organisert som heldagsundervisning over 5 uker, og inkluderer forelesninger, gruppe- og seminarundervisning og praktiske demonstrasjoner. All undervisning er obligatorisk

Emnet undervises dersom det melder seg mer enn 10 studenter tilsammen til MBV4340 og MBV9340.

Eksamen

Tre timers avsluttende skriftlig eksamen ca. en uke etter undervisningsslutt.

 

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Lærebok: Du kan velge mellom

Neuroscience, Fifth Edition eller Principles of Neural Science, Fifth Edition

I tillegg til læreboken inngår originale forskningspublikasjoner og oversiktsartikler i pensum. Innholdet kan variere fra år til år.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2017

Emnet undervises annethvert vårsemester

Eksamen

Vår 2017

Undervisningsspråk

Engelsk