IN5130 – Uangripelige IT-systemer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Modelleringsteknikkene som blir gjennomgått har lenge vært benyttet ved design av sanntidssystemer og andre distribuerte systemer. Vi konsentrerer oss om systemer av samhandlende aktører og modellerer i UML. Sekvensdiagrammer i UML står sentralt som notasjon for intuitiv og formell beskrivelse av samhandlingsmønstre. Temaer som inngår er:

  • teoretisk fundament for UML
  • grunnleggende raffineringsbegreper i en UML kontekst
  • modularitet ved hjelp av kontrakts-orientert spesifikasjon
  • modellbasert sikkerhetsrisikoanalyse

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet kan du:

  • lage programvare som er lett å analysere med hensyn på sikkerhet og pålitelighet samtidig som den er lett å vedlikeholde.
  • forstå hvordan praktisk programvareutvikling kan ha nytte av teorier om tilstandsmaskiner, raffinering, sikkerhetsrisikoanalyse, formell argumentasjon og modularitet.
  • gjennomføre en enkel sikkerhetsrisikoanalyse.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det kan være nyttig med kunnskaper innen modellering og innen formelle teknikker, men det er ikke noen nødvendighet.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet er delt i tre bolker med fokus på henholdsvis modellering, raffinering og sikkerhetsanalyse og det er en obligatorisk oppgave per del som må bestås.

Det er tre timer forelesning og to timer gruppeundervisning hver uke.

Eksamen

4 timers avsluttende skriftlig digital eksamen. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF5150 – Uangripelige IT-systemer (videreført) , INF9150 – Unassailable IT-systems (videreført), IN9130 – Unassailable IT-systems

Hjelpemidler til eksamen

Alle trykte og skrevne hjelpmidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. sep. 2022 22:19:38

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk