IN5410 – Energiinformatikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en introduksjon til hvordan metoder, teknikker og verktøy fra informatikken kan bidra til å skape fremtidens bærekraftige energisystemer. Tema inkluderer maskinlæring, skytjenester, tåke prosessering, Blockchain, datasenter, spillteori og optimalisering samt deres anvendelse i ulike typer energisystemer som smarte strømnett med integrasjon av solkraft og vindkraft, energilagring og elektriske kjøretøy.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt emnet vil du ha

  • kunnskap om forskjellige energisystemer - for eksempel smarte strømnett, elektriske bil, «elbil-til-nett», energilagring, energitransport, smarte bygninger
  • kunnskap om fornybare energikilder som sol og vind, samt deres effekt på i energisystemer
  • en god forståelse av begreper fra smarte strømnett og komponenter, inklusive smart strømmålere, infrastruktur for smart strømmåling, informasjonsnettverk, etterspørselstyring, og prismodeller for strøm.
  • en god forståelse av hvor og hvordan  teknikker fra informatikken, som maskinlæring, skytjenester, tåke prosessering, Blockchain, datasenter, spillteori, optimalisering, kan anvendes i fremtidenes bærekraftige energisystemer.
  • lært hvordan du kan modellere kraftsystemer med programvareverktøy og reelle data for å vurdere effekten av nye konsepter for smarte strømnett, integrasjon av fornybare energiressurser, energilagring, og elektriske biler
  • møtt inviterte forelesere fra industri og fått forståelse av forholdet mellom prinsipper og deres anvendelse i virkelige systemer.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Dette kurset dekker nødvendig kunnskap knyttet til IKT-verktøy og energisystemer. Studentene bør ha grunnleggende informatikk-kunnskap, f. eks. via IN2010, IN2140 og IN3230.

Overlappende emner

Undervisning

3 timer undervisning per uke.

Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Eksamensvurdering i emnet består av følgende:

  • 2 prosjektoppgaver som hver teller 15% mot endelig karakter
  • Muntlig eksamen som teller 70% mot endelig karakter.

Alle deler av eksamen må bestås, og må bli bestått i det samme semesteret.

Alle obligatoriske oppgaver må være godkjent før den muntlige eksamenen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF5870 - Energiinformatikk (videreført)INF9870 - Energiinformatikk (videreført)IN9410 - Energy Informatics

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på norsk. Hvis emnet undervises på engelsk vil oppgaven kun gis på engelsk. Du kan svare på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. juli 2022 17:20:37

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Engelsk