INF4380 – Introduksjon til robotteknologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Roboters mekanisk oppbygging, robotenes romlige beskrivelse og transformasjoner. Kinematiske og inverskinematiske likninger for ulike robotsystemer, dynamikk, banegenerering, enkel reguleringsteknikk og styring av robotsystemer. Robotteknologiens anvendelsesområder samt kraftstyring og bildestyring. Emnet har også laboratorieøvinger for å lære å programmere enkle robotstyringer.

Hva lærer du?

Etter gjennomføringen av emnet skal du kunne:

Beskrive ulike anvendelsesområder for robotsystemer, roboters oppbyggning og hvordan de kan styres.
Ha kjennskap til sensorstyring av robotsystemer basert på kraftmålinger og kamera.
Skal beherske matematikken involvert ved banegenerering og styring av enkle robotsystemer.
Ha kunnskap om sensorkontroll av robottsystemer basert på kraftstyring og bildestyring.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Noe erfaring med matriseregning er ønskelig som eksempelvis kan fås gjennom MAT1001/MAT1100

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot INF3480 – Introduksjon til Robotteknologi (videreført)

Undervisning

2 forelesningstimer pr. uke og mulighet for 2 timer regneøvelser pr. uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen. Alle obligatoriske oppgaver må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke pensumboka Robot Modeling and Control, Mark W. Spong, Seth Hutchinson, M. Vidyasagar, 2005. Wiley; Formelsamling, Rottman og godkjent kalkulator.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Det er sterkt anbefalt å delta på første forelesning da det blir gitt viktig informasjon

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk