ITLED4010 – IT-ledelse: Å være leder

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over ledelse og lederoppgaver med spesiell vinkling mot IT-funksjonen.

Emnet er en del av master i IT og ledelse.

 

Innholdet i emnet vil være sentrert rundt følgende temaer:

 • Lederrollen - oppgaver og ansvar
 • Endringsledelse
 • Økonomistyring/ Business Case
 • Tverrkulturelle utfordringer
 • Mellommenneskelig kommunikasjon
 • Prosjektledelse og kvalitetssikring i prosjekter

Hovedmålet er å gi studentene et bedre grunnlag for arbeid i lederposisjoner både i linjen og i prosjekter. Studentene skal få oversikt over sentrale oppgaver og ansvarsområder for ledere, og skal opparbeide et mer reflektert forhold til egen utøvelse av lederfunksjoner.

Kursdeltakernes egen erfaringsbakgrunn og jobbutfordringer vil bli trukket inn i undervisningen.

Hva lærer du?

Kunnskap

 • Har kunnskap til utviklingen av sentrale teorier innen ledelse og fjernledelse
 • Har kunnskap om de mest sentrale teoriene om endringsledelse
 • Har kjennskap til de vanligste problemstillingene i forbindelse med økonomistyring av IT-funksjonen
 • Har kjennskap til de vanligste metodene for utvikling av Business Case for IT-prosjekter
 • Har grunnleggende kunnskap om kulturforskjeller og mellommenneskelig kommunikasjon
 • Kan formulere en forskbar problemstilling innen disse områdene, knyttet til egen virksomhet

Ferdigheter

 • Har økt sitt repertoar av ledelsesteknikker
 • Kan lage en plan for organisasjonsendring
 • Kan utarbeide mer forretningsorienterte prosjektforslag og prosjektanalyser.
 • undersøkelsesmetode, tilpasset formålet
 • Kan gjennomføre en systematisk datainnsamling og dataanalyse
 • Kan presentere relevante funn og vurdere troverdigheten av disse i en praktisk kontekst

Kompetanse

 • Reflekterer over forholdet mellom egne funn og tidligere forskning innen emnets hovedområder, og diskuterer praktiske implikasjoner for egen virksomhet
 • Kan lage et sammendrag for beslutningstakere, med handlingsalternativer og anbefaling

Opptak til emnet

Søk om opptak

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Minimum to års relevant yrkeserfaring

Erfaring fra deltakelse i IT-prosjekter eller drift av IT-systemer vil være en fordel.

Undervisning

Emnet gjennomføres i seminarform, med en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner og gruppeoppgaver. Det forventes aktiv deltakelse av studentene. Det er to samlinger, en på tre dager og en på to. Underveis skal studentene arbeide med en prosjektoppgave med utgangspunkt i egen arbeidssituasjon.

Til første samling skal studentene utarbeide en oversikt over egne jobbutfordringer og hvordan de relaterer seg til ledelse.

Mellom første og andre samling skal studentene bearbeide dette med utgangspunkt i første samling og pensumlitteraturen, og skrive et notat med et opplegg til den prosjektoppgaven som utgjør eksamen på kurset.

På andre samling skal dette opplegget presenteres og diskuteres i gruppen. Etter siste samling vil studentene få ca. fire uker til å fullføre arbeidet med prosjektoppgaven.

Samlinger våren 2020

 • Samlingsdatoer:

13.-15. januar

13.-14. februar

Eksamen

Det skal skrives en prosjektoppgave, fortrinnsvis med problemstilling fra egen arbeidsplass.

Oppgaven skal ha følgende omfang:

-Hvis man skriver alene 6.000 ord -To samarbeider 9.000 ord -Tre samarbeider 12.000 ord -Vesentlige avvik (dvs. mer enn 10 prosent) fra overnevnte formkrav vil medføre dårligere karakter

Flere enn tre kan ikke skrive sammen. Nærmere retningslinjer vil bli gitt når kurset starter. Oppgaven skal leveres ca. fire uker etter siste samling.Det gis bokstavkarakter hvor A er best og F er stryk.

Det kreves minimum 80% tilstedeværelse på samlingene for å kunne gå opp til eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren blir tilgjengelig i StudentWeb etter at sensuren har falt. Du kan også bestille karakterutskrift.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. nov. 2020 20:17:30

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
Norsk
Kursavgift

25.000,-

Søk opptak

Søknadsfrist 4. januar

Program

Pensum


Emneansvarlig

Forelesere


Kontakt

Administrativt

Thomas Bertelsen
itogledelse@ifi.uio.no
22 84 09 55

Programansvarlig for master i IT og ledelse

Knut Rolland, knutr@ifi.uio.no
Førsteamanuensis, Institutt for informatikk