ITLED4021 – IT Governance

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over sentrale problemstillinger, teorier og rammeverk i forbindelse med styring av moderne IT-løsninger. Emnets kunnskapsgrunnlag er i hovedsak internasjonale rammeverk for IT Governance, supplert med empirisk forskning om erfaringer med disse rammeverkene i praksis. Hovedmålet er å gi deltakerne et bedre grunnlag for arbeid i lederposisjoner med IT-ansvar. Det legges vekt på å utvikle deltakernes evne til å være kritisk konstruktiv i forhold til rammeverkene.

Deltakernes egen erfaringsbakgrunn og jobbutfordringer vil bli trukket inn i undervisningen.

Emnet er en del av master i IT og ledelse.

Hva lærer du?

Kunnskap

 • Har kjennskap til utviklingen av sentrale teorier og rammeverk innen IT Governance
 • Har kunnskap om utvalgte teorier og rammeverk, innen IT-strategi, COBIT, ITIL, Weill/Ross, prosessledelse, sikkerhet og sourcing
 • Har kunnskap om hvordan man går frem for å etablere eller forbedre IT Governance i en virksomhet
 • Kan formulere en forskbar problemstilling innen IT Governance, knyttet til egen virksomhet

Ferdigheter

 • Kan velge og begrunne en fornuftig undersøkelsesmetode, tilpasset formålet
 • Kan gjennomføre en systematisk datainnsamling og dataanalyse
 • Kan presentere relevante funn og vurdere troverdigheten av disse i en praktisk kontekst

Kompetanse

 • Reflekterer over forholdet mellom egne funn og tidligere forskning innen IT Governance, og diskuterer praktiske implikasjoner for egen virksomhet
 • Kan lage et sammendrag for beslutningstakere, med handlingsalternativer og anbefaling

Opptak til emnet

Søk om opptak

Overlappende emner

Undervisning

Emnet gjennomføres i seminarform med en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner og gruppeoppgaver. Det forventes aktiv deltakelse av studentene.

Til første samling skal studentene utarbeide et kort notat på 1-2 sider om IT-relaterte hovedutfordringene i egen virksomhet. Med utgangspunkt i dette skal studentene mellom første og andre samling utarbeide et opplegg til den prosjektoppgaven som utgjør eksamen i emnet.

På andre samling skal dette opplegget presenteres og diskuteres i gruppen.

Etter siste samling vil studentene få ca. fire uker til å fullføre arbeidet med prosjektoppgaven.

Eksamen

Eksamen består av en prosjektoppgave.

Prosjektarbeidet underveis må være godkjent.

Det skal skrives en prosjektoppgave, fortrinnsvis med problemstilling fra egen arbeidsplass.

Oppgaven skal ha følgende omfang:

 • Hvis man skriver alene 6.000 ord
 • To samarbeider 9.000 ord
 • Tre samarbeider 12.000 ord

Vesentlige avvik (dvs. mer enn 10 prosent) fra overnevnte formkrav vil medføre dårligere karakter

Nærmere retningslinjer vil bli gitt når kurset starter. Oppgaven skal leveres ca. fire uker etter siste samling. Det gis bokstavkarakter hvor A er best og F er stryk. Det kreves minimum 80% tilstedeværelse på samlingene for å kunne gå opp til eksamen. Karakteren blir tilgjengelig i StudentWeb etter at sensuren har falt. Du kan også bestille karakterutskrift fra MN-fakultetet .

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. nov. 2020 22:18:33

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk
Kursavgift

25 000,- (inkluderer kaffe/te og frukt/kake. Lunch alle dager. samt 3 retters middag, den ene dagen.)

Dersom man må ta opp igjen eksamen tilfaller en ekstra avgift på 10% av kursavgiften.​

Søk opptak

Søknadsfrist 24. august

Samlinger høsten 2020:

 • 31. aug. - 2. sep.
 • 8.- 9. okt.

PROGRAM

PENSUM

CANVAS


Emneansvarlig

Forelesere


Kontakt

Administrativt

Thomas Bertelsen
itogledelse@ifi.uio.no
22 84 09 55

Programansvarlig for master i IT og ledelse

Knut Rolland, knutr@ifi.uio.no
Førsteamanuensis, Institutt for informatikk