ITLED4030 – IT, organisasjon og virksomhetsforståelse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Påmelding

Søknadsfrist: 31.januar

Søk opptak i EVUweb

Bygning og natur

Samlinger 2022

 • 7.-9. febuar
 • 30.-31. mars

Undervisningen foregår kl 9-16.

Emneansvarlig

Bjørn Erik Mørk

Bjørn Erik forsker på innovasjon, læring, tverrfaglig samarbeid, makt og endring.


Forelesere

Tale Skjølsvik

Skjølsvik har bred forelesererfaring innen strategi, markedsføring, entreprenørskap og økonomi.


Lars Groth

Lars Groth har organisasjon og bruk av informasjonsteknologi som spesialfelt.

Kort om emnet

Emnet har et tverrfaglig kunnskapsgrunnlag hentet fra blant annet informatikk, strategi, organisasjonsteori, sosiologi, psykologi, statsvitenskap med mer. Dette skal bidra til at studentene får en oversikt over hvordan sentrale problemstillinger, begreper og forklaringsmodeller for IT-basert strategiutvikling og forholdet mellom IT og organisasjon har utviklet seg over tid. Studentene vil på et forskningsbasert grunnlag oppfordres til å forholde seg konstruktivt kritisk til en del gjeldende forståelser i dagens organisasjoner.

Emnet er en del av master i IT og ledelse.

Temaer som vil behandles inkluderer derfor:

 • IT, mennesket og organisasjonen: samvirke, muligheter og begrensninger
 • Utviklingen i forklaringsmodeller om hvordan organisasjoner fungerer
 • Organisasjon og omgivelsene, mål og strategi
 • HRM, organisasjonskultur, makt, beslutninger og læring
 • Hovedtrekk i teknologiutviklingen
 • Forretningsorientert IT-strategi
 • Nye forretningsmodeller
 • Muligheter og begrensninger i ulike bransjer

I undervisningen vil deltagernes egen erfaringsbakgrunn og jobbutfordringer bli trukket inn. Forskning og empiri som presenteres er hentet fra både norsk og internasjonalt arbeidsliv, og fra privat så vel som offentlig sektor.

Hva lærer du?

Kunnskap

Etter fullført emne skal studenten:

 • Ha kunnskap om viktige teorier og begreper innen IT, organisasjon og forretningsforståelse.
 • Blitt kjent med hvordan forklaringsmodeller om forholdet mellom IT, organisasjon og forretning har utviklet seg over tid.
 • Ha kunnskap om hvordan en forskbar problemstilling hentet fra egen virksomhet kan formuleres.

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studenten kunne:

 • Planlegge og gjennomføre en organisasjonsanalyse.
 • Velge en hensiktsmessig metodisk tilnærming ut fra relevant formulerte spørsmål og teori, og ikke basert på ukritisk anvendelse av konvensjonelle antagelser om hva som er beste praksis uavhengig av kontekst.
 • Presentere relevante funn og kritisk reflektere rundt troverdigheten av disse.

Kompetanse

Etter fullført emne skal studenten kunne:

 • Forstå informasjonsteknologiens potensial i organisatorisk sammenheng, og hvorfor muligheter og begrensinger varierer med mellom organisasjonsformer og ulike typer arbeidsoppgaver.
 • Evne å være kritisk konstruktiv til det som foregår i organisasjoner.
 • Forstå hvordan man kan lage et sammendrag som trekker ut de relevante aspektene for beslutningstagere med handlingsalternativer og anbefalinger.

Opptak til emnet

Søk om opptak

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Minimum to års relevant yrkeserfaring

Erfaring fra deltakelse i IT-prosjekter vil være en fordel.

Undervisning

Undervisningen skjer i et seminarrom der studentene er fordelt rundt gruppebord, og veksler mellom forelesninger og gruppediskusjoner. Atmosfæren er uformell, og det legges opp til spørsmål og diskusjoner underveis. Underveis skal du arbeide med en prosjektoppgave med utgangspunkt i egen arbeidssituasjon. Denne prosjektoppgaven er også den eneste eksamensformen. Til første samling bør du skrive en liten oversikt (½-1 side) over hva som er den viktigste virksomhetsstrategiske eller organisasjonsutviklingsmessige utfordringen i egen virksomhet, og tenke over om det er noen problemstillinger som kan danne utgangspunkt for prosjektoppgaven.

Mellom første og andre samling skal du bearbeide dette med utgangspunkt i undervisningen fra første samling og pensumlitteraturen, og komme frem til en endelig problemstilling for prosjektoppgaven din. På annen samling skal du presentere hvordan du tenker å løse prosjektoppgaven. Dette betyr at du bør ha en problemstilling og noen innledende tanker om hvordan du skal besvare den. Du bør også kunne peke på hvilke deler av pensumet og det som har blitt gjennomgått på forelesningene som er relevante. Du vil få tilbakemeldinger fra de andre i gruppen og fra faglærer/foreleser som kan hjelpe deg i det videre arbeidet. Kursansvarlige er tilgjengelig på mail underveis for en dialog om problemstilling.

Eksamen

Det skal skrives en prosjektoppgave, fortrinnsvis med problemstilling fra egen arbeidsplass.

Oppgaven skal ha følgende omfang:

 • Hvis man skriver alene 6.000 ord
 • To samarbeider 9.000 ord
 • Tre samarbeider 12.000 ord

Vesentlige avvik (dvs. mer enn 10 prosent) fra overnevnte formkrav vil medføre dårligere karakter

Flere enn tre kan ikke skrive sammen. Nærmere retningslinjer vil bli gitt når kurset starter. Oppgaven skal leveres ca. fire uker etter siste samling.

Det kreves minimum 80% tilstedeværelse på samlingene for å kunne gå opp til eksamen.

Karakteren blir tilgjengelig i StudentWeb etter at sensuren har falt. Du kan også bestille karakterutskrift

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 2. juli 2022 04:25:25

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Undervisningsspråk
Norsk
Kursavgift

28 000,- inkluderer kaffe/te og frukt/kake. Lunch alle dager. samt 3 retters middag, den ene dagen.

Kontakt

Administrativt

Marie Lowzow Morland
itogledelse@ifi.uio.no

Programansvarlig for master i IT og ledelse

Katja Maria Hydle
Førsteamanuensis, Institutt for informatikk

Praktisk informasjon

Passord og brukernavn

Dersom du ikke har fått passord og brukernavn på sms, kan du logge deg inn med bankID for å få brukernavnet og lage deg nytt passord

Få brukernavn og passord

Canvas

Dette emnet bruker Canvas. Med Canvas kan du:

 • Kommunisere med faglærer og medstudenter
 • Finne beskrivelser av arbeidskrav og oppgaver, frister for innleveringer, få meldinger fra faglærer, og lese dokumenter som faglærer har utpekt som rellevant for faget
 • levere oppgaver

Du kan lese mer om canvas her

Logg inn i Canvas

Inspera

Med mindre faglærer spesifiserer noe annet, kommer dere tilå levere en prosjektoppgave ved hjelp av Inspera. Du kan lese mer om inspera her

Logg inn i Inspera

Studentweb

Resultatet på sensur blir alltid vist på Studentweb.

Logg inn på Studentweb