ITLED4290 – Teknologi og innovasjonsledelse

Søk opptak

Søknadsfrist 31. oktober 2022

Søk opptak i EVUweb

Bygning og natur

Samlinger 2021

 • 14.-16. november
 • 12.-13. desember

Undervisningen foregår kl 9-16.

Emneansvarlig

Bjørn Erik Mørk

Bjørn Erik forsker på innovasjon, læring, tverrfaglig samarbeid, makt og endring.

Thomas Hoholm

Thomas forsker på organisering av innovasjonsprosesser, med studier fra helsesektoren, matindustrien og utdanning.

Kort om emnet

Emnet har et tverrfaglig kunnskapsgrunnlag hentet fra innovasjonsstudier, organisasjonsteori, sosiologi, antropologi, informatikk, økonomi og STS (science, technology and society/science and technology studies). Praktiske eksempler kombineres med teori for å gi en dypere forståelse av mulighetene som ligger i samspillet mellom teknologi, organisering og forretning. På et forskningsbasert grunnlag vil studentene lære å forholde seg konstruktivt kritisk til hva det faktisk innebærer for en organisasjon å være innovativ og lærende. Temaer som gjennomgås er blant annet: hva er innovasjon, typer innovasjon, kilder til innovasjon, innovasjonsstrategier, innovasjonsledelse, prosessmodeller og innovasjon i ulike kontekster.

Emnet er en del av master i IT og ledelse.

Hva lærer du?

Ved fullført emne vil du

 • ha tilegnet deg kunnskap om viktige teorier og begreper for å forstå og forklare forholdet mellom teknologi og innovasjonsledelse
 • fått kjennskap til utviklingen innen innovasjonsforskning over tid, og hvordan dette har bidratt til at vi har en bedre forståelse av kompleksiteten i samspillet mellom teknologi, organisasjon, økonomi og marked
 • fått kunnskap om prosessene som lå til grunn for flere konkrete innovasjoner, og eksempler på hvordan organisasjoner har lyktes/mislyktes med innovasjonsledelse
 • kunne bidra i aktiviteter som inngår i innovasjonsprosesser gjennom anvendelse av teorier, modeller og kjennskap til praktiske eksempler.
 • kunne planlegge og gjennomføre en undersøkelse innenfor feltet teknologi og innovasjonsledelse
 • kunne velge en hensiktsmessig metodisk tilnærming ut fra relevant formulerte spørsmål og teori, og ikke basert på ukritisk anvendelse av konvensjonelle antagelser om hva som er beste praksis uavhengig av kontekst
 • kunne presentere relevante funn og kritisk reflektere rundt troverdigheten av disse
 • ha opparbeidet deg evnen til å kritisk reflektere over hvilken rolle teknologi og innovasjonsledelse spiller i egen og andres organisasjoner, og hvordan forholdene legges eller ikke legges til rette for å stimulere til innovasjon
 • bedre forstå hvordan du kan lage et sammendrag som trekker ut de relevante aspektene for beslutningstagere med handlingsalternativer og anbefalinger

Opptak til emnet

Generell studiekompetanse

Minimum to års relevant yrkeserfaring

Emnet kan maksimalt ha 30 deltakere. Undervisningen forutsetter studentaktiviteter som gjør det vanskelig å ha flere deltakere uten større lærerinnsats.

 1. Lenken nedenfor tar deg til opptaksportalen EVUweb.
 2. Velg «Universitetet i Oslo» som institusjon.
 3. Klikk på knappen «Registrer søknad».
 4. Logg inn med ID-porten, Feide eller eIDAS.
 5. Endre eventuelle brukeropplysninger og opprett bruker.
 6. Følg instruksjonene i søknadsskjemaet og fullfør.

Søk opptak i EVUweb

Undervisning

Emnet gjennomføres i seminarform, med en kombinasjon av forelesninger, casearbeid, videoer, quiz og gruppediskusjoner. Det forventes aktiv deltakelse av studentene. Det er to samlinger, en på tre dager og en på to. Samlingene skal bidra til at studentene som deltagere i et læringsfellesskap gis rom for refleksjoner som bidrar til en god kobling mellom egne erfaringer og innsikter fra akademiske studier. Underveis skal du arbeide med en prosjektoppgave med utgangspunkt i egen arbeidssituasjon.

Til første samling bør du skrive en liten oversikt (½-1 side) over hva som er den viktigste virksomhetsstrategiske eller organisasjonsutviklingsmessige utfordringen i egen virksomhet, og tenke over om det er noen problemstillinger som kan danne utgangspunkt for prosjektoppgaven.

Mellom første og andre samling skal du innen en frist som blir kommunisert på første samling avtale med kursansvarlig tema, problemstilling, pensumlitteratur som du tenker å trekke på i oppgaven og metodisk tilnærming. Deretter skal du minimum tre arbeidsdager før andre samling sende inn fire siders førsteutkast til deler av prosjektoppgaven (eksl. forside, innholdsfortegnelse og referanseliste) til faglærer. Denne teksten vil bli distribuert til de andre i gruppen din slik at både de og faglærer kan gi deg tilbakemeldinger på det som er skrevet. Du kommer også til å motta oppgavene til de andre i gruppen, og få et særskilt ansvar for å kommentere på noen av disse. Ved avslutningen av første samling vil du få mer informasjon om denne prosessen. I tillegg vil du motta en mal for oppgaven og for hvilke områder du skal kommentere på, slik at det blir lettere både å skrive egen tekst og å forberede seg til å kommentere på andres tekster. På den andre samlingen skal dere i grupper diskutere oppgavene, slik at dere kan hjelpe hverandre med å videreutvikle oppgaven.

Eksamen

Det skal skrives en prosjektoppgave, fortrinnsvis med problemstilling fra egen arbeidsplass.

Oppgaven skal ha følgende omfang:

 • Hvis man skriver alene 6.000 ord
 • To samarbeider 9.000 ord
 • Tre samarbeider 12.000 ord

Flere enn tre kan ikke skrive sammen. Nærmere retningslinjer vil bli gitt når kurset starter. Oppgaven skal leveres ca. fire uker etter siste samling.

Det kreves minimum 80% tilstedeværelse på samlingene for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 2. juli 2022 06:22:48

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk
Kursavgift

Kursavgiften høst 2021 var 25 000,- (inkluderer 3 retters middag den ene dagen, lunch alle dager, samt kaffe/te og frukt/kake.)

Kursavgiften justeres hvert år utifra markedspris.

Dersom man må ta opp igjen eksamen tilfaller en ekstra avgift på 10% av kursavgiften.​