ITLED4290 – Teknologi og innovasjonsledelse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emneansvarlig

Bilde av Bjørn Erik MørkBjørn Erik Mørk
Organisasjonssosiolog og førsteamanuensis i innovasjon ved institutt for strategi og entreprenørskap ved Handelshøyskolen BI, samt Honorary Associate Fellow ved IKON, Warwick Business School. Bjørn Erik forsker på innovasjon, læring, tverrfaglig samarbeid, makt og endring. Dette er i særlig grad knyttet til utfordringer ved innføring av ny teknologi og nye praksiser i helsevesenet. Han sitter i styret og ledergruppen for Norwegian Research School in Innovation (NORSI), som er den nasjonale forskerskolen for PhD studenter innen innovasjon og entreprenørskap. Han er reviewer for en rekke internasjonale tidsskrift og konferanser, og har lang erfaring som foreleser, veileder og sensor på både master og PhD-nivå. Bjørn Erik har vært involvert i ITLED-programmet siden 2011, og han var ansvarlig for programmet fra august 2015-mai 2017. Han er også emneansvarlig for ITLED 4030.


Forelesere

Bilde av Bendik BygstadBendik Bygstad

Professor ved Institutt for informatikk, UiO.

Arbeider med sammenhengen mellom IT og organisasjon, IT-arkitektur og IT-basert tjenesteutvikling og innovasjon. Spesielt interessert i forskningsmetoder innen IT.


Bilde av Tor Rolfsen GrønsundTor Rolfsen Grønsund

Universitetslektor, digitalisering og entreprenørskap ved Institutt for informatikk, UiO, og forsker ved Iserv Computing. Tor forsker på organisering av data-drevne og algoritmiske teknologier og deres strategiske implikasjoner, med prosjekter innen maritime industrier og internasjonal handel. Faglige interesser inkluderer datafisering, digital innovasjon, entreprenørskap og usikkerhet.


Bilde av Thomas HoholmThomas Hoholm

Førsteamanuensis i innovasjon og entreprenørskap ved Handelshøyskolen BI, og seniorforsker ved Akershus Universitetssykehus, avd.Helsetjenesteforskning (HØKH).
Thomas forsker på organisering av innovasjonsprosesser, med studier fra helsesektoren, matindustrien og utdanning. Hans faglige interesser dreier seg særlig om kunnskap, makt/konflikt, teknologi og interorganisatoriske nettverk.


Emnet har et tverrfaglig kunnskapsgrunnlag hentet fra innovasjonsstudier, organisasjonsteori, sosiologi, antropologi, informatikk, økonomi og STS (science, technology and society/science and technology studies). Praktiske eksempler kombineres med teori for å gi en dypere forståelse av mulighetene som ligger i samspillet mellom teknologi, organisering og forretning. På et forskningsbasert grunnlag vil studentene lære å forholde seg konstruktivt kritisk til hva det faktisk innebærer for en organisasjon å være innovativ og lærende. Temaer som gjennomgås er blant annet: hva er innovasjon, typer innovasjon, kilder til innovasjon, innovasjonsstrategier, innovasjonsledelse, prosessmodeller og innovasjon i ulike kontekster.

Emnet er en del av master i IT og ledelse.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Ved fullført emne vil du

  • Ha tilegnet deg kunnskap om viktige teorier og begreper for å forstå og forklare forholdet mellom teknologi og innovasjonsledelse
  • Fått kjennskap til utviklingen innen innovasjonsforskning over tid, og hvordan dette har bidratt til at vi har en bedre forståelse av kompleksiteten i samspillet mellom teknologi, organisasjon, økonomi og marked
  • Fått kunnskap om prosessene som lå til grunn for flere konkrete innovasjoner, og eksempler på hvordan organisasjoner har lyktes/mislyktes med innovasjonsledelse

Ferdigheter

Ved fullført emne vil du kunne

  • Bidra i aktiviteter som inngår i innovasjonsprosesser gjennom anvendelse av teorier, modeller og kjennskap til praktiske eksempler.
  • Planlegge og gjennomføre en undersøkelse innenfor feltet teknologi og innovasjonsledelse
  • Velge en hensiktsmessig metodisk tilnærming ut fra relevant formulerte spørsmål og teori, og ikke basert på ukritisk anvendelse av konvensjonelle antagelser om hva som er beste praksis uavhengig av kontekst
  • Presentere relevante funn og kritisk reflektere rundt troverdigheten av disse

Generell kompetanse

Ved fullført emne vil du

  • Ha opparbeidet deg evnen til å kritisk reflektere over hvilken rolle teknologi og innovasjonsledelse spiller i egen og andres organisasjoner, og hvordan forholdene legges eller ikke legges til rette for å stimulere til innovasjon
  • Bedre forstå hvordan du kan lage et sammendrag som trekker ut de relevante aspektene for beslutningstagere med handlingsalternativer og anbefalinger

Opptak og adgangsregulering

Generell studiekompetanse

Minimum to års relevant yrkeserfaring

Emnet kan maksimalt ha 30 deltakere. Undervisningen forutsetter studentaktiviteter som gjør det vanskelig å ha flere deltakere uten større lærerinnsats.

Søk om opptak

Undervisning

Emnet gjennomføres i seminarform, med en kombinasjon av forelesninger, casearbeid, videoer, quiz og gruppediskusjoner. Det forventes aktiv deltakelse av studentene. Det er to samlinger, en på tre dager og en på to. Samlingene skal bidra til at studentene som deltagere i et læringsfellesskap gis rom for refleksjoner som bidrar til en god kobling mellom egne erfaringer og innsikter fra akademiske studier. Underveis skal du arbeide med en prosjektoppgave med utgangspunkt i egen arbeidssituasjon.

Til første samling bør du skrive en liten oversikt (½-1 side) over hva som er den viktigste virksomhetsstrategiske eller organisasjonsutviklingsmessige utfordringen  i egen virksomhet, og tenke over om det er noen problemstillinger som kan danne utgangspunkt for prosjektoppgaven.

Mellom første og andre samling skal du innen en frist som blir kommunisert på første samling avtale med kursansvarlig tema, problemstilling, pensumlitteratur som du tenker å trekke på i oppgaven og metodisk tilnærming. Deretter skal du minimum tre arbeidsdager før andre samling sende inn fire siders førsteutkast til deler av prosjektoppgaven (eksl. forside, innholdsfortegnelse og referanseliste) til faglærer. Denne teksten vil bli distribuert til de andre i gruppen din slik at både de og faglærer kan gi deg tilbakemeldinger på det som er skrevet. Du kommer også til å motta oppgavene til de andre i gruppen, og få et særskilt ansvar for å kommentere på noen av disse. Ved avslutningen av første samling vil du få mer informasjon om denne prosessen. I tillegg vil du motta en mal for oppgaven og for hvilke områder du skal kommentere på, slik at det blir lettere både å skrive egen tekst og å forberede seg til å kommentere på andres tekster. På den andre samlingen skal dere i grupper diskutere oppgavene, slik at dere kan hjelpe hverandre med å videreutvikle oppgaven.

Eksamen

Det skal skrives en prosjektoppgave, fortrinnsvis med problemstilling fra egen arbeidsplass.

Oppgaven skal ha følgende omfang:

–Hvis man skriver alene 6.000 ord
–To samarbeider 9.000 ord
–Tre samarbeider 12.000 ord
–Vesentlige avvik (dvs. mer enn 10 prosent) fra overnevnte formkrav vil medføre dårligere karakter

Flere enn tre kan ikke skrive sammen. Nærmere retningslinjer vil bli gitt når kurset starter. Oppgaven skal leveres ca. fire uker etter siste samling.

Det kreves minimum 80% tilstedeværelse på samlingene for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Emnet er en del av master i IT og ledelse.

 

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kursavgift

25 000,-