ITLED4290 – Teknologi og innovasjonsledelse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet har et tverrfaglig kunnskapsgrunnlag hentet fra innovasjonsstudier, organisasjonsteori, sosiologi, antropologi, informatikk, økonomi og STS (science, technology and society/science and technology studies). Praktiske eksempler kombineres med teori for å gi en dypere forståelse av mulighetene som ligger i samspillet mellom teknologi, organisering og forretning. På et forskningsbasert grunnlag vil studentene lære å forholde seg konstruktivt kritisk til hva det faktisk innebærer for en organisasjon å være innovativ og lærende. Temaer som gjennomgås er blant annet: hva er innovasjon, typer innovasjon, kilder til innovasjon, innovasjonsstrategier, innovasjonsledelse, prosessmodeller og innovasjon i ulike kontekster.

Emnet er en del av master i IT og ledelse.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Ved fullført emne vil du

 • Ha tilegnet deg kunnskap om viktige teorier og begreper for å forstå og forklare forholdet mellom teknologi og innovasjonsledelse
 • Fått kjennskap til utviklingen innen innovasjonsforskning over tid, og hvordan dette har bidratt til at vi har en bedre forståelse av kompleksiteten i samspillet mellom teknologi, organisasjon, økonomi og marked
 • Fått kunnskap om prosessene som lå til grunn for flere konkrete innovasjoner, og eksempler på hvordan organisasjoner har lyktes/mislyktes med innovasjonsledelse

Ferdigheter

Ved fullført emne vil du kunne

 • Bidra i aktiviteter som inngår i innovasjonsprosesser gjennom anvendelse av teorier, modeller og kjennskap til praktiske eksempler.
 • Planlegge og gjennomføre en undersøkelse innenfor feltet teknologi og innovasjonsledelse
 • Velge en hensiktsmessig metodisk tilnærming ut fra relevant formulerte spørsmål og teori, og ikke basert på ukritisk anvendelse av konvensjonelle antagelser om hva som er beste praksis uavhengig av kontekst
 • Presentere relevante funn og kritisk reflektere rundt troverdigheten av disse

Generell kompetanse

Ved fullført emne vil du

 • Ha opparbeidet deg evnen til å kritisk reflektere over hvilken rolle teknologi og innovasjonsledelse spiller i egen og andres organisasjoner, og hvordan forholdene legges eller ikke legges til rette for å stimulere til innovasjon
 • Bedre forstå hvordan du kan lage et sammendrag som trekker ut de relevante aspektene for beslutningstagere med handlingsalternativer og anbefalinger

Opptak til emnet

Generell studiekompetanse

Minimum to års relevant yrkeserfaring

Emnet kan maksimalt ha 30 deltakere. Undervisningen forutsetter studentaktiviteter som gjør det vanskelig å ha flere deltakere uten større lærerinnsats.

Søk om opptak

Undervisning

Emnet gjennomføres i seminarform, med en kombinasjon av forelesninger, casearbeid, videoer, quiz og gruppediskusjoner. Det forventes aktiv deltakelse av studentene. Det er to samlinger, en på tre dager og en på to. Samlingene skal bidra til at studentene som deltagere i et læringsfellesskap gis rom for refleksjoner som bidrar til en god kobling mellom egne erfaringer og innsikter fra akademiske studier. Underveis skal du arbeide med en prosjektoppgave med utgangspunkt i egen arbeidssituasjon.

Til første samling bør du skrive en liten oversikt (½-1 side) over hva som er den viktigste virksomhetsstrategiske eller organisasjonsutviklingsmessige utfordringen i egen virksomhet, og tenke over om det er noen problemstillinger som kan danne utgangspunkt for prosjektoppgaven.

Mellom første og andre samling skal du innen en frist som blir kommunisert på første samling avtale med kursansvarlig tema, problemstilling, pensumlitteratur som du tenker å trekke på i oppgaven og metodisk tilnærming. Deretter skal du minimum tre arbeidsdager før andre samling sende inn fire siders førsteutkast til deler av prosjektoppgaven (eksl. forside, innholdsfortegnelse og referanseliste) til faglærer. Denne teksten vil bli distribuert til de andre i gruppen din slik at både de og faglærer kan gi deg tilbakemeldinger på det som er skrevet. Du kommer også til å motta oppgavene til de andre i gruppen, og få et særskilt ansvar for å kommentere på noen av disse. Ved avslutningen av første samling vil du få mer informasjon om denne prosessen. I tillegg vil du motta en mal for oppgaven og for hvilke områder du skal kommentere på, slik at det blir lettere både å skrive egen tekst og å forberede seg til å kommentere på andres tekster. På den andre samlingen skal dere i grupper diskutere oppgavene, slik at dere kan hjelpe hverandre med å videreutvikle oppgaven.

Eksamen

Det skal skrives en prosjektoppgave, fortrinnsvis med problemstilling fra egen arbeidsplass.

Oppgaven skal ha følgende omfang:

 • Hvis man skriver alene 6.000 ord
 • To samarbeider 9.000 ord
 • Tre samarbeider 12.000 ord

Vesentlige avvik (dvs. mer enn 10 prosent) fra overnevnte formkrav vil medføre dårligere karakter

Flere enn tre kan ikke skrive sammen. Nærmere retningslinjer vil bli gitt når kurset starter. Oppgaven skal leveres ca. fire uker etter siste samling.

Det kreves minimum 80% tilstedeværelse på samlingene for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. okt. 2020 19:15:41

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk
Kursavgift

25 000,- (inkluderer kaffe/te og frukt/kake. Lunch alle dager, samt 3 retters middag, den ene dagen.)

Dersom man må ta opp igjen eksamen tilfaller en ekstra avgift på 10% av kursavgiften.​

Søk opptak

Søknadsfrist 26.okt.

 

PROGRAM

PENSUM

 

Samlinger høsten 2020:

 • 2.- 4.nov.
 • 14.-15.des.

Emneansvarlig

Forelesere


Kontakt

Administrativt

Thomas Bertelsen
itogledelse@ifi.uio.no
22 84 09 55

Programansvarlig for master i IT og ledelse

Knut Rolland, knutr@ifi.uio.no
Førsteamanuensis, Institutt for informatikk