TEK5360 – Numerisk simulering av solceller og andre halvlederkomponenter

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en grundig innføring i numerisk simulering av ulike halvlederkomponenter, med et spesielt fokus på solceller og fotodetektorer. Emnet tar utgangspunkt i de fysiske likningene som ligger til grunn for de mange halvlederinnretningene vi omgir oss med og lærer deg numeriske metoder og programvare for å løse disse.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

  • Fundamental forståelse for generering-, transport- og rekombinasjonsprosesser i ulike halvledermaterialer
  • Kjennskap til ulike numeriske metoder for å løse de grunnleggende halvlederlikningene
  • Kunne definere og gjennomføre enkle numeriske beregninger ved hjelp av Matlab eller et annet programmeringsspråk
  • Kunne sette opp og gjennomføre avansert 2D- og 3D-simulering av solceller og andre halvlederkomponenter ved hjelp av ulike typer egnet programvare.
  • Benytte egnet programvare og ulike forenklinger til å simulere fullstendige solceller, solcellepaneler og solenergisystemer.
  • Kjenne til og identifisere viktige designprinsipper, kunne finne fram til og anvende realistisk inndata til modellene.
  • Beherske optimalisering og ekstraksjon av nøkkelparametere

Emnet vil ta utgangspunkt i simulering av solceller (Si, III/V- og II/VI-materialer, CIGS og andre tynnfilmer) og lysdetektorer, men også inkludere simulering av MOSFET-transistorer og andre mikrokomponenter. Konkrete simuleringsoppgaver vil være en sentral del av kurset, og valg av komponenter vil derfor delvis være styrt av studentgruppas egne ønsker og master-/ph.d.-prosjekter.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende en bachelorgrad innen fysikk, og forutsetter grunnleggende kunnskaper innen halvlederfysikk (for eksempel ett eller flere av følgende: FYS2210 – Halvlederkomponenter, MENA3200 – Energimaterialer, FYS4310 – Material Science of Semiconductors, UNIK4450 – Solceller (videreført), eller tilsvarende). Noe kunnskap innen programmering vil også være en stor fordel.

Undervisning

3 timer forelesning og øving per uke.

Obligatoriske innleveringsoppgaver inngår som del av karaktergrunnlaget.

Eksamen

Obligatoriske innleveringsoppgaver (20 % av sluttkarakter), avsluttende muntlig eksamen (80 % av sluttkarakter)

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)