TEK5520 – Cybersikkerhet i industrielle systemer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir deg kunnskap om "state-of-the-art" teknologi innen sensor- og mobilsystemer som brukes i industriell kommunikasjon; olje og gass, smarte nett, industriell automasjon. Videre baserer emnet seg på reelle utfordringer innen industrien, eksempelvis beskyttelse mot trusler i sensornettverk som brukes i avanserte måleravlesningssystemer, og metoder for beskyttelse av sensorer og enheter. Emnet omhandler også avansert sikkerhetsteknologi for mobile kommunikasjonssystemer, blant annet sikkerhet og personvern i nærfeltskommunikasjon (NFC).

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

  • Forståelse for hvordan grunnleggende sikkerhetskonsept og prinsipper benyttes i industrielle kommunikasjonsnettverk som inkluderer sensor- og mobilsystemer
  • Kunnskap om relevante sikkerhetsstandarder i industrielle nettverk, hvordan risikoreduserende teknikker benyttes for å møte ulike sikkerhetstrusler, innbruddsdeteksjon og beskyttelsesmekanismer, samt metoder for hendelsesovervåking og respons
  • Tilpasning av sikkerhetsstandarder for utvalgte industrielle scenarioer
  • Evne til å diskutere anvendelsen av sikkerhetsmekanismer i industrielle nettverk, og forklare sikkerhetsrelaterte utfordringer i et sammensatt system; "system of systems", hvor forskjellige kommunikasjonsteknologier som wirelessHART, ZigBee, mobile nett som 2G, 3G & 4G, WiMAX , WLAN/WiFi må kunne brukes parallelt og samtidig oppnå tilstrekkelig pålitelighet
  • Være i stand til å analysere sikkerhetsrelaterte hendelser fra utvalgte industrielle scenarioer som smarte nett, inkludert kontrollsystemer, og diskutere mulige strategier for risikoreduksjon

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Kunnskap tilsvarende IN2120 – InformasjonssikkerhetTEK5500 – Sikkerhet i distribuerte systemer (nedlagt) eller UNIK4190 – Informasjonsteori og feilkontroll (nedlagt).

Overlappende emner

Undervisning

Undervisnigen består av 3 timer forelesning per uke gjennom hele semesteret.

Det er to obligatoriske studentpresentasjoner eller innleveringsoppgaver som må være innlevert for å kunne ta avsluttende eksamen. 

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen i slutten av semesteret som teller 60% ved sensurering. De obligatoriske oppgavene i løpet av semesteret teller 40% ved sensurering. 

Ved stort antall kandidater kan det bli holdt skriftlig avsluttende eksamen i stedet.

De to obligatoriske oppgavene må være avlagt for å kunne gå opp til avsluttende eksamen, da de utgjør en del av karaktergrunnlaget.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: TEK9520 – Cybersikkerhet i industrielle systemer, UNIK4740 – Informasjonssikkerhet i industrielle sensor og mobile systemer (videreført), UNIK9740 – Informasjonssikkerhet i industrielle sensor og mobile systemer (videreført)

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt. 

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. okt. 2020 00:16:28

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)