IN2120 – Informasjonssikkerhet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Dette emnet gir en bred innføring i informasjonssikkerhet og cybersikkerhet, som grunnlag for å forstå, vurdere og anvende ulike tiltak på teknisk og organisatorisk nivå som kan gi adekvat beskyttelse av informasjonsressurser mot skade. Cybersikkerhet handler også om beskyttelse av fysiske systemer mot skade som følge av angrep gjennom Internett. Emnet danner grunnlag for å ta andre sikkerhetsemner på bachelor- og masternivå.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet

  • har du en solid forståelse av konsepter innen informasjonssikkerhet
  • har du generell kunnskap om rammeverk og praksis for ledelse av informasjonssikkerhet
  • har du noe kunnskap om verktøy og metoder for overvåking og hendelsesrespons for informasjonssikkerhet
  • kan du designe adekvate sikkerhetsløsninger for enkle applikasjoner
  • kan du anvende enkle verktøy og metoder som støtter sikkerhet i nettverk og systemer.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesninger og 2 timer øvingsgrupper hver uke.

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesningen fordi det vil bli gitt viktig information.

Eksamen

Eksamen i dette emnet består av:

Begge eksamene må være bestått i samme semester.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF3510 – Informasjonssikkerhet (videreført)

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. nov. 2020 14:15:47

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk