Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i fjernmåling med radar. I emnet gjennomgås elektromagnetisk bølgeforplantning og vekselvirkning med naturlige materialer, i form av refleksjonsmodeller, samt modeller for overflate- og volumspredning. I emnet gjennomgås også ulike avbildingsteknikker for syntetisk aperture radar, interferometri samt anvendelser av radarfjernmåling. Gjennom regneøvelser får du praktisk erfaring med metoder for radaravbilding og bruk av empiriske modeller.

Du vil fokusere på flere avanserte temaer innen radarfjernmåling, hvor minst ett tema fordypes gjennom forskningsarbeid mot doktorgradsavhandlingen. Mulige tema kan være modeller for dielektriske egenskaper, spredningsmodeller, avanserte avbildingsteknikker og interferometri.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du:

  • Kunne forstå bølgeforplantning og hvordan elektromagnetiske bølger vekselvirker med naturlige materialer.
  • Kjenne til dielektriske egenskaper til naturlige materialer.
  • Forstå og kunne anvende grunnleggende refleksjonsmodeller for land og sjø
  • Være i stand til å implementere radar avbildingsteknikker, samt vurdere ulike teknikker mot hverandre.
  • Ha grunnleggende oversikt og kjennskap til flere ulike anvendelser av fjernmåling.
  • Ha fordypet innsikt i minst ett tema innen radar fjernmåling, og kunne formidle dette videre.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet forutsetter grunnleggende matematikkunnskaper, bl.a regning med komplekse tall, enkel Fourier-analyse og sannsynlighetsregning. Regneøvelsene tar utgangspunkt i moderne numeriske verktøy (python, matlab, octave, idl eller tilsvarende), og studenter uten erfaring med iallfall ett slikt verktøy bør påregne noe ekstra innsats her. Emner som gir nyttig bakgrunnskunnskap, men som ikke er nødvendige for å ha utbytte av emnet, er MAT1100 – KalkulusMAT1110 – Kalkulus og lineær algebra, MAT-INF1100 – Modellering og beregninger, INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført), FYS1120 – Elektromagnetisme.

Undervisning

2 timer forelesning og 1 time regneøvelse pr. uke. Fordelingen mellom forelesninger og regneøvelser kan variere gjennom emnet. En obligatorisk innleveringsoppgave og en presentasjon av fordypningstema må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen. Ved stort antall kandidater kan det bli holdt skriftlig eksamen.
Obligatoriske innleveringsoppgaver må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)