TEK9160 – Fjernmåling med radar

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i fjernmåling med radar. I emnet gjennomgås elektromagnetisk bølgeforplantning og vekselvirkning med naturlige materialer, i form av refleksjonsmodeller, samt modeller for overflate- og volumspredning. I emnet gjennomgås også ulike avbildingsteknikker for syntetisk aperture radar, interferometri samt anvendelser av radarfjernmåling. Gjennom regneøvelser får du praktisk erfaring med metoder for radaravbilding og bruk av empiriske modeller.

Du vil fokusere på flere avanserte temaer innen radarfjernmåling, hvor minst ett tema fordypes gjennom forskningsarbeid mot doktorgradsavhandlingen. Mulige tema kan være modeller for dielektriske egenskaper, spredningsmodeller, avanserte avbildingsteknikker og interferometri.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du:

  • Kunne forstå bølgeforplantning og hvordan elektromagnetiske bølger vekselvirker med naturlige materialer.
  • Kjenne til dielektriske egenskaper til naturlige materialer.
  • Forstå og kunne anvende grunnleggende refleksjonsmodeller for land og sjø
  • Være i stand til å implementere radar avbildingsteknikker, samt vurdere ulike teknikker mot hverandre.
  • Ha grunnleggende oversikt og kjennskap til flere ulike anvendelser av fjernmåling.
  • Ha fordypet innsikt i minst ett tema innen radar fjernmåling, og kunne formidle dette videre.

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

 

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

 

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Emnet forutsetter grunnleggende matematikkunnskaper, bl.a regning med komplekse tall, enkel Fourier-analyse og sannsynlighetsregning. Regneøvelsene tar utgangspunkt i moderne numeriske verktøy (python, matlab, octave, idl eller tilsvarende), og studenter uten erfaring med iallfall ett slikt verktøy bør påregne noe ekstra innsats her. Emner som gir nyttig bakgrunnskunnskap, men som ikke er nødvendige for å ha utbytte av emnet, er MAT1100 – KalkulusMAT1110 – Kalkulus og lineær algebra, MAT-INF1100 – Modellering og beregninger, INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført), FYS1120 – Elektromagnetisme.

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesning og 1 time regneøvelse per uke. Fordelingen mellom forelesninger og regneøvelser kan variere gjennom emnet. En obligatorisk innleveringsoppgave og en presentasjon av fordypningstema må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen som teller 100 %. Ved stort antall kandidater kan det bli holdt en 3-timers skriftlig eksamen. Obligatorisk innleveringsoppgave, samt presentasjon av fordypningstema for ph.d.-studenter, må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 10. juli 2020 05:19:35

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)