Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en grundig innføring i praktisk strålevern for de som arbeider med ioniserende stråling, først og fremst åpne radioaktive kilder. Emnet er rettet mot studenter som ønsker å bygge opp praktisk kompetanse innen kjerne- og radiokjemi. Emnet fokuserer først og fremst på arbeid med åpne radioaktive kilder, dvs. når det er en risiko ikke bare fra strålingen, men også ved direkte kontakt (og smitte) med det radioaktive materialet. 

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du inngående kjennskap til prinsippene for godt strålevern ("ALARA")
  • har du erfaring med risikovurdering av arbeid med åpne radioaktive kilder
  • har du kjennskap til typiske ulykkesscenarier (kontaminasjon av utstyr, rom og personell) og praktisk trening i å håndtere slike ulykker
  • har du god kjennskap til lover og regler
  • har du kunnskap og trening nok til selv å selv kunne utforme lokale prosedyrer og regler
  • har du erfaring med og detaljert kunnskap om bruk og kontroll av vanlige typer strålevern - monitorer

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

KJM3900 – Radioaktivitet eller tilsvarende

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av:

  • 20 timer forelesninger
  • 23 timer praktiske øvelser
  • 10 timer veiledet etterarbeid fordelt på et 3-dagers intensivkurs og 5 treningsdager

Det er obligatorisk oppmøte på all undervisning. Den obligatoriske undervisningen må være gjennomført, og obligatoriske laboratoriejournaler godkjent før avsluttende eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

  • Avsluttende muntlig eksamen som teller 100% ved sensurering

Muntlig eksamen baserer seg på 2-3 timers selvstendig arbeid. Du vil få utdelt oppgaver/problemstillinger 1-2 dager før avsluttende muntlig eksamen.

Den obligatoriske undervisningen må være gjennomført, og obligatoriske laboratoriejournaler godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: KJM9903 – Strålevern

Hjelpemidler til eksamen

Nuklidekart, databaser (elektroniske), spektroskopiprogrammer eller andre relevante programvarer osv. vil bli gjort tilgjengelig for studenten, dersom det er nødvendig på eksamen. Nødvendige hjelpemidler vil bli spesifisert før avsluttende eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2020 13:19:36

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)