Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en grundig innføring i praktisk strålevern for de som arbeider med ioniserende stråling, først og fremst åpne radio aktive kilder. Emnet er rettet mot studenter som ønsker å bygge opp praktisk kompetanse i kjerne - og radiokjemi.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du:

  • inngående kjennskap til prinsippene for godt strålevern ("ALARA").
  • erfaring i riskovurdering av arbeid med åpne radioaktive kilder.
  • kjennskap til typiske ulykkesscenarioer (kontaminasjon av utstyr, rom og personell) og praktisk trening i å håndtere slike ulykker.
  • god kjennskap til lover og regler.
  • kunnskap og trening nok til selv å selv kunne utforme lokale prosedyrer og regler.
  • erfaring og detaljert kunnskap om bruk og kontroll av vanlige typer strålevern - monitorer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot KJM9903

Undervisning

50 timer forelesninger, 23 timer praktiske øvelser og 10 timer veiledet etterarbeid fordelt på et 3-dagers intensivkurs og 5 treningsdager.

Det er obligatorisk oppmøte på all undervisning.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Muntlig eksamen basert på 2 - 3 timers selvstendig arbeid med oppgitte oppgaver/problemscenarier 1 - 2 dager før den muntlige eksamineringen.

For å kunne gå opp til eksamen må man ha gjennomført den obligatoriske undervisningen og fått godkjent jornalene fra de praktiske øvelsene.

Hjelpemidler

Nuklidekart, databaser (elektroniske), spektroskopiprogrammer, etc. vil være tilgjengelig for studenten ved behov og vil bli spesifisert før eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)