Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

KJM9350 gir en grundig innføring i proteinkrystallografi, den sentrale teknikken for strukturbestemmelse av proteiner og biomolekylære komplekser. Teknikken vil bli undervist i teori og praksis, og vil gi et godt grunnlag for en PhD-oppgave innen fagområdet. Emnet skal også sette kursdeltagerne istand til å forstå og kunne vurdere moderne forskningslitteratur innen fagfeltet.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet, skal du ha følgende kompetanse:

  • Fundamental forståelse av proteinkrystallografi
  • Kjenne til viktige fagbegreper og konsepter som symmetri, romgrupper, krystaller og krystallisering, diffraksjon, Braggs lov, faseproblemet, Fouriersyntese og Fourieranalyse, strukturløsning ved multiple isomorphous replacement (MIR), multiple anomalous dispersion (MAD) og molecular replacement (MR), Pattersonfunksjon, Pattersonkart og elektrontetthetskart, raffinering og validering
  • Ha praktiske ferdigheter i strukturbestemmelse av proteiner med røntgendiffraksjon
  • Få innsikt i andre eksperimentelle metoder for 3D-strukturbestemmelse av makromolekyler som elektrondiffraksjon og kjernemagnetisk resonans (NMR) spektroskopi
  • Utføre relevante databasesøk
  • Kunne lese, forstå og vurdere en krystallografisk artikkel

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen forutsetninger.

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel å ha noe kunnskap om proteiner og grunnlegende matematiske kunnskaper.

Overlappende emner

Undervisning

Kurset består av 27 timer forelesninger, 30 timer obligatoriske regneøvelser og diskusjonskollokvier, 8 timer obligatoriske laboratorieøvelser, og en obligatorisk litteraturoppgave som du både må presentere muntlig og levere inn skriftlig. For å kunne gå opp til eksamen, må du ha vært til stede på alle obligatoriske aktiviteter, og laboratoriekurset og litteraturoppgaven må være godkjent.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46, før forelesningen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen teller i utgangspunktet 100 %. I tillegg skal du gjennomføre og presentere en litteraturoppgave muntlig og skriftlig. En god litteraturoppgave kan telle positivt hvis det er tvil om karakteren.
For å gå opp til eksamen må du ha deltatt på alle obligatoriske aktiviteter, og laboratoriekurset og litteraturoppgaven må være godkjent.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Eventuelle teoretiske obligatoriske oppgaver er kun gyldig det semesteret de ble godkjent.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Vår 2015

Hvert 4. semester. Undervisningen kan bli avlyst hvis færre enn 5 studenter melder seg.

Eksamen

Vår 2015

Undervisningsspråk

Engelsk

(Undervises på norsk hvis alle studentene foretrekker dette.)