Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I forelesningene behandles generelle prinsipper for spektroskopi. Videre gjennomgås ulike spektroskopiske metoder som benyttes til strukturbestemmelse av organiske molekyler. Disse metodene inkluderer ultraviolett- (UV), synlig spektroskopi og infrarød (IR) spektroskopi. Hovedvekten legges på 1H og 13C kjernemagnetisk resonans (NMR) spektroskopi og massespektrometri (MS). I kollokviene gis det øvelse i tolking av spektra som er tatt opp med de ulike metodene som omtales i emnet. Det legges stor vekt på å kombinere informasjon fra de forskjellige metodene.

Hva lærer du?

Studenten skal være istand til å bruke spektroskopiske metoder til å bestemme konstitusjonen av organiske molekyler.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Emnet overlapper 9 studiepoeng mot KJ 220 og 10 studiepoeng mot KJM3000 – Anvendt spektroskopi.

Undervisning

Emnet omfatter 25 timer forelesninger og 40 timer gruppeundervisning (minimum 20 timer med lærer). Innlevering av 80% av oppgavene i emnet er en forutsetning for å få gå opp til eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning og første gruppetime. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning/gruppetime ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46, før forelesningen/gruppen starter.

Eksamen

Skriftlig eksamen (3 timer) i juni. Tillatte hjelpemidler: Lommekalkulator. Bokstavkarakter (A-F).

Informasjon om utsatt eksamen / ny eksamen finner du her: /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på eksamenssidene: http://www.matnat.uio.no/studier/eksamen/index.html

Annet

Undervisningen i emnet vil kanselleres dersom færre enn 3 studenter melder seg innen emneopptaket.

Eventuelle teoretiske obligatoriske oppgaver er kun gyldig det semesteret de ble godkjent.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Denne versjonen av emnet ble undervist for siste gang våren 2007. KJM3000 - Anvendt spektroskopi vil videreføres.

Det er mulig å avlegge eksamen i den nedlagte versjonen til og med våren 2009. Les mer her: http://www.matnat.uio.no/studier/studieinformasjon/klonede_emner.html.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)