Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

KJM3000 er et tilbud for studenter i slutten av bachelorstudiet eller starten på masterstudiet. Emnet er lagt opp og tilpasset et bredt spekter av studenter som trenger opplæring og trening i strukturoppklaring av organiske molekyler i sitt videre studium. Emnet gir en innføring i de ulike spektroskopiske metoder som benyttes til strukturbestemmelse av organiske molekyler. Disse metodene inkluderer ultraviolett- (UV), synlig spektroskopi og infrarød (IR) spektroskopi. Hovedvekten legges på 1H og 13C kjernemagnetisk resonans (NMR) spektroskopi og massespektrometri (MS). En stor del av kurset er kollokvier og i kollokviene gis det øvelse i tolking av spektra som er tatt opp med de ulike metodene som omtales i emnet. Det legges stor vekt på å kombinere informasjon fra de forskjellige metodene.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført kurset er hovedmålet at du skal være istand til å bruke spektroskopiske metoder til å bestemme konstitusjonen av organiske molekyler. Herunder skal du da kunne:

 • Gjenkjenne en kromofor og bruke empiriske formler i UV spektroskopi.
 • Bruke IR spektroskopi til å indentifisere funksjonelle grupper i organiske molekyler og deres strekk frekvenser.
 • Bruke massepektrometri til å bestemme element sammensetning av molekyler eller fragmenter.
 • Rasjonalisere fragmenteringsmønstre i massespektra.
 • Tolke 1H og 13C-NMR spektra i detalj.
 • Ha kjennskap til 2-D NMR.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Ett av emnene KJM1001 – Innføring i kjemi (videreført), KJM1100 – Generell kjemi (videreført), MENA1000 – Materialer, energi og nanoteknologi (videreført) eller KJM1110 – Organisk kjemi I (videreført), eller tilsvarende emner.

Anbefalte forkunnskaper

KJM1110 – Organisk kjemi I (videreført), KJM1120 – Uorganisk kjemi (videreført), KJM1130 – Fysikalsk kjemi I - termodynamikk og kinetikk, KJM2400 – Analytisk kjemi I og KJM2600 – Fysikalsk kjemi II - kvantekjemi og spektroskopi (videreført).

Overlappende emner

Emnet overlapper 9 studiepoeng mot KJ 220 og 10 studiepoeng mot KJM4000 – Anvendt spektroskopi (nedlagt).

Undervisning

Emnet omfatter 25 timer forelesninger og 40 timer gruppeundervisning med lærer.
80% av kollokvieoppgavene må være godkjent for å få lov til å avlegge avsluttende eksamen. Godkjente kollokvieoppgaver er bare gyldige det semesteret de er skrevet.

Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning/gruppetime ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46 eller ekspedisjonen@kjemi.uio.no, før forelesningen/gruppen starter.

Eksamen

Skriftlig eksamen (4 timer) teller 100 % av karakteren. 80% av kollokvieoppgavene må være godkjent for at studenten skal kunnne gå opp til eksamen. Godkjente kollokvieoppgaver er bare gyldige det semesteret de ble skrevet.

Hjelpemidler

kalkulator

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)

Engelsk hvis engelsktalende masterstudenter ber om det, ellers norsk.