Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Grunnleggende prinsipper for stabilitet og knekning. Andre ordens lastvirkning. Potensiell energi. Knekningsberegning av stavsystemer (søyler, rammer) samt tynne plater ved bruk av differensialligning og ved bruk av energiprinsipper. Kritisk last. Iterativ løsning. Matriseformulering. Stivhetsmatrise med stabilitetsfunksjoner. Tilnærmede løsningsmetoder. Inelastisk knekning. Problematikk rundt store forskyvninger. Følsomhet for geometrisk formfeil. Dimensjoneringskriterier.

Hva lærer du?

Emnet gir en utdypning og videreføring av det teoretiske grunnlag for beregning av systemer der geometrisk ikke-linearitet (andre ordens lastvirkning), som skyldes aksialkraftens virkning på forskyvningene, må ivaretas. Det legges videre vekt på å gi en god fysisk forståelse av problematikken rundt knekning og andre ordens last virkninger generelt.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot MEK9530 – Stability and Buckling of Structures (nedlagt)

* Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.

Undervisning

4 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Eksamen

4 obligatoriske oppgaver. Muntlig eller skriftlig eksamen. Eksamensform kunngjøres av faglærer senest 15. oktober/15. mars for henholdsvis høstsemesteret og vårsemesteret.

Hjelpemidler

Tillatte hjelpemidler til skriftlig eksamen: Rottmanns formelsamling og godkjent kalkulator. Tillatte hjelpemidler til muntlig eksamen: Ingen.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2012

Vår 2011

Vår 2010

Vår 2009

Høst 2008

Høst 2007

Vår. Når behov og ressurser tilsier det.

Eksamen

Vår 2012

Vår 2011

Vår 2010

Vår 2009

Høst 2008

Høst 2007

Når behov og ressurser tilsier det.

Undervisningsspråk

Norsk