Dette emnet er nedlagt

STK1005 – Innføring i anvendt statistikk B

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi en innføring i anvendt statistikk – hvordan tall og data skal organiseres og forstås og hvordan man skal trekke konklusjoner fra dem. Emnet er rettet mot studenter på profesjonsstudiet i farmasi, men er åpent for og egner seg også for andre realfagsstudenter.

Hva lærer du?

Du vil lære viktige metoder til å beskrive og forstå data, få kjennskap til sannsynlighetsfordelinger og lære å anvende forskjellige metoder til statistisk analyse av data. Du vil blant annet lære estimering av konfidensintervall, hypotesetesting og tolkning av P-verdier. Både parametriske og ikke-parametriske metoder vil bli gjennomgått. I tillegg lærer du regresjonsanalyse og litt om forsøksplanlegging. Etter endt kurs skal du være i stand til å utføre enkle statistiske analyser og kunne forstå og tolke resultatene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende 2MX fra videregående skole.

Overlappende emner

* Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid og regneøvelser på PC-stue. Innlevering og godkjenning av obligatoriske oppgaver er en forutsetning for at studenten skal kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Undervisningen gis intensivt i løpet av en kortere periode av vårsemesteret.

Eksamen

Fire timers skriftlig, avsluttende eksamen som teller 100% med bokstavkarakterer.

Innlevering og godkjenning av obligatoriske oppgaver er en forutsetning for at studenten skal kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Regelverk for obligatoriske oppgaver ved Matematisk institutt

Hjelpemidler

Tillatte hjelpemidler til eksamen: godkjent kalkulator, lærebok og ordliste for STK1000. Det er tillatt å notere for hånd i læreboka, men ikke lov å klistre inn notater.

Informasjon om godkjente kalkulatorer finner du her

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. Samtidig blir det også arrangert utsatt eksamen for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra eksamen innen gitte frister.

For nærmere opplysninger, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider .

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Ved praktisering av 3-gangers regelen skal emnet sees i sammenheng med STK1000 – Innføring i anvendt statistikk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2010

Vår 2009

Emnet gikk som en prøveordning våren 2009 og våren 2010

Eksamen

Vår 2010

Vår 2009

Prøveordning våren 2009 og våren 2010

Undervisningsspråk

Norsk