Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet gir en grundig innføring i sentrale statistiske begreper. Gjennom praktiske eksperimenter og regneøvelser får du grunnleggende ferdigheter i det metodiske grunnlaget for moderne biologisk forskning. Det statistiske programmeringsmiljøet R benyttes gjennom hele kurset.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

 • Kjenne og kunne forklare begrepene sannsynlighet og sannsynlighetsfordelinger, signifikanstester og statistisk inferens, og tolkning av estimater.
 • Ha praktiske ferdigheter i statistisk modellering, modellseleksjon og hypotesetesting.
 • Kunne planlegge og utføre biologiske eksperimenter og observasjonsstudier i laboratoriet og i felt, kunne den statistisk basis for metodene, og kjenne begrepene randomisering, blokking, konfundering, pseudoreplikasjon, multivariate statistiske metoder og prøveinnsamlingsmetoder i forskjellige disipliner av biologi.
 • Kjenne begrepene transformasjoner, bootstrapping, likelihood-estimater, Monte Carlo-metoder, permutasjon, overlevelsesanalyse, tidsserieanalyse, og Bayesiansk statistikk.
 • Kunne presentere skriftlig vitenskapelige resultater som presenterer og tester biologiske hypoteser, identifisere forutsetninger og bruke simulerte eller reelle datasett.
 • Skal være i stand til å vurdere det statistiske grunnlaget for resultater og påstander i de biologiske tidsskriftene.
 • Kunne beherske det statistiske programmeringsmiljøet R.
 • Kjenne hovedprinsippene for deterministiske- og stokastiske modeller.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Følgende emner må tas i samme semester eller være tatt tidligere enn BIO2150:

For studenter som tar BIO2150 høsten 2014 eller senere gjelder at BIO2150 ikke kan inngå i grad før HMS0503 og HMS0504 er bestått.

Anbefalte forkunnskaper

Bygger på: BIO1000 – Grunnkurs i biologi (nedlagt), BIO1200 – Biologisk mangfold (nedlagt), BIO2100 – Generell økologi (videreført),MAT1001 – Matematikk 1 (nedlagt) og KJM1001 – Innføring i kjemi (videreført). Noe forkunnskap i statistikk (e.g. STK1000 – Innføring i anvendt statistikk eller lignende) er en fordel, men ikke nødvendig.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger, obligatorisk gruppeundervisning, obligatorisk laboratoriearbeid med rapportinnlevering, to obligatoriske praksisoppgaver, samt én obligatorisk oppgave i biostatistikk.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Kurset benytter Canvas.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Emnet har to skriftlige eksamener. Begge eksamener er obligatoriske og må avlegges i samme semester:

En skriftlig 3 timers midttermineksamen med flervalgsoppgaver, der ingen hjelpemidler er tillatt (35% av avsluttende karakter).

En skriftlig 4 timers avsluttende eksamen (65% av avsluttende karakter), hvor hver student har lov til å ha med opp til ti tosidige A4-ark med valgfri tekst,formler, ligninger, figurer, tabeller etc.; håndskrevet eller trykt + kalkulator.

De obligatoriske elementene i emnet må være gjennomført og godkjent innen gitte frister for å kunne gå opp til eksamen.

Sluttkarakter fastsettes på bakgrunn av total poengsum og en helhetsvurdering i etterkant av avsluttende eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering høsten 2009.

Emneevaluering H13.

Fakta om emnet

Studiepoeng
20
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver høst
Eksamen
Hver høst
Undervisningsspråk
Norsk